Regijska konferenca EPALE in zaključna konferenca EPUO

24. in 25. september 2019 v Kongresnem centru Thermana Laško

Partnerji

Bosna in Hercegovina


Agencija za predšolsko, osnovno- in srednješolsko izobraževanje, Oddelek za poklicno izobraževanje in usposabljanje Banja Luka je samostojna upravna organizacija na področju predšolskega, osnovno- in srednješolskega izobraževanja, ustanovljena na ravni institucij Bosne in Hercegovine. Agencija je pristojna za oblikovanje učnih standardov, vrednotenje učnih izidov in razvijanje skupnih temeljnih učnih načrtov na omenjenih področjih. Izvaja tudi drugo strokovno delo, ki zadeva učne standarde in vrednotenje kakovosti izobraževanja v skladu s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.
Naloge Oddelka za poklicno izobraževanje in usposabljanje obsegajo upravljanje, programiranje, načrtovanje, spremljanje in koordinacijo nalog Oddelka, razvijanje in spremljanje skupnih temeljnih in modularnih učnih načrtov v srednješolskem poklicnem izobraževanju, implementacijo kvalifikacijskega okvira, razvoj poklicnih in kvalifikacijskih standardov, razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, razvoj in implementacijo informacijskega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sodelovanje z lokalnimi izobraževalnimi in drugimi oblastmi na področju izobraževanja, načrtovanje in izvajanje raziskovalnih programov in projektov.
Oddelek je pristojen za oba projekta: Elektronsko platformo za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) in Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) v Bosni in Hercegovini. Oba sta sestavni del programa Erasmus+, ki ga vodi Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne vsebine in kulturo (EACEA) pri Evropski komisiji.

Spletna stran: https://aposo.gov.ba
Kontaktna oseba: Siniša Gatarić (sinisa.gataric@aposo.gov.ba)

Črna gora


Center za poklicno izobraževanje in usposabljanje (Center) je razvojna, svetovalna in raziskovalna institucija, ki so jo leta 2003 ustanovili socialni partnerji (Vlada Republike Črne gore, ki jo zastopa Ministrstvo za izobraževanje in znanost,  Zavod za zaposlovanje Črne gore, Gospodarska zbornica Črne gore ter Zveza sindikatov Črne gore) v procesu decentralizacije izobraževalnega sistema in razvoja poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.
Center razvija in uresničuje prenovo poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih v skladu s strateškimi zavezami Vlade, zakonskimi in podzakonskimi akti ter mednarodnimi standardi. S tem prispeva k vzpostavljanju povezanega in upoštevanja vrednega izobraževalnega sistema.
Center zagotavlja celovito tehnično in strokovno podporo šolam in izvajalcem izobraževanja odraslih pri uporabi učnih načrtov in programov usposabljanja. Podpira strokovni razvoj upravljalcev in učiteljev ter vzpostavlja stike s poslovnimi entitetami, vse z namenom izboljšati izobraževanje študentov in učečih se odraslih ter doseči njegovo večjo učinkovitost.
Center razvija kakovostno partnersko sodelovanje z mednarodnimi ustanovami in združenji, kar mu omogoča izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse. Obenem prispeva k izboljšanju sistema poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Stalno promovira oba sistema ter koncept vseživljenjskega učenja z namenom, da motivira mlade in odrasle k vključevanju v poklicno izobraževanje in izobraževanje odraslih.

Spletna stran: http://www.cso.gov.me
Kontaktna oseba: Gordana Bošković (gordana.boskovic@cso.gov.me)

Več

Upoštevanje koncepta “družbe znanja“ ter vzpostavljanje pogojev za enakopraven dostop do izobraževanja za vse državljane Črne gore sta dva ključna izziva poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Svoje delo zato osredotočamo na razvoj in krepitev obeh sistemov s poudarkom na njunem prilagajanju družbenim spremembam, tržni ekonomiji, tehnološkemu razvoju in informacijski tehnologiji. Center je eden ključnih izvajalcev prenove poklicnega izobraževanja v Črni gori, obenem pa smo vzpostavili sistem izobraževanja odraslih ter dosegli znatno raven njegove družbene prepoznavnosti. V januarju 2013, v skladu z novimi predpisi, je prišlo do ponovne vzpostavitve poklicnega izobraževanja in usposabljanja, za katerega je odslej pristojno izključno Ministrstvo za izobraževanje.
Vse od svoje ustanovitve je Center vlagal v razvoj visoke strokovnosti svojega osebja, odprtosti do sprememb in inovacij ter pripravljenosti za stalno strokovno izpopolnjevanje. To je doslej prineslo dobre rezultate, ki so prispevali k razvoju ustanove in njeni prepoznanosti v državi, regiji in širše.
V Centru delujejo trije strokovni oddelki, ki jim podporo nudi Oddelek za splošne, pravne in računovodske zadeve.
Oddelek za poklicne standarde in učne načrte (kurikule) se intenzivno ukvarja s prenovo učnih načrtov v skladu z novimi metodološkimi dokumenti. Pri tem se želijo na temelju poklicnih standardov čim bolj približati potrebam trga dela.
Oddelek za izobraževanje odraslih je edina strokovna služba v Črni gori, ki se ukvarja z razvojem, svetovanjem in raziskovanjem na tem področju. Vse od svoje ustanovitve je Oddelek razvijal programe usposabljanja za poklice in spreminjajoče se kvalifikacije, razvijal dodatne kvalifikacije in se vključeval v razvoj temeljnih zmožnosti.
Oddelek za evalvacije (Oddelek za zagotavljanje kakovosti) izvaja vsaj enkrat v obdobju štirih let presojo kakovosti v ustanovah, ki izvajajo programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Oddelek je zadolžen za načrtovanje in usposabljanje na področju priprave in izvajanja interne evalvacije ustanov poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Hrvaška


Agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih je javni zavod, ustanovljen leta 2010 z združitvijo dveh agencij, ki sta delovali od leta 2006 (Agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje) oziroma 2007 (Agencija za izobraževanje odraslih). Je ključni deležnik na obeh področjih na Hrvaškem.
Glavne naloge Agencije so: prenova in razvoj sodobnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja na Hrvaškem, implementacija projektov ESS: Promocija vseživljenjskega učenja in Modernizacija sistema profesionalnega razvoja učiteljev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, organizacija hrvaškega Tedna vseživljenjskega učenja od leta 2008 naprej, strokovno spremljanje izvajalcev izobraževanja odraslih, strokovno usposabljanje izobraževalcev odraslih ipd.
Agencija je zelo dejavna na področju mednarodnega sodelovanja (ETF, Cedefop, UNESCO-UNEVOC, WorldSkills Europe ipd.) in projektov, financiranih s strani EU in drugih donatorjev. Predstavniki Agencije so vključeni v različna evropska omrežja, kot na primer EQAVET, ECVET, ter zastopajo Hrvaško v ACVT in DG VET.

Spletna stran: https://www.asoo.hr
Kontaktna oseba: Martina Pervan (martina.pervan@asoo.hr)

Slovenija


Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je javni zavod, ki izvaja naloge nacionalne agencije programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa. Z zbiranjem neformalno in formalno pridobljenih znanj ter izkušenj Center predstavlja pomembno organizacijo v evropskem izobraževalnem prostoru, predvsem pa slovenskim organizacijam ponuja možnost večjega umeščanja in vključevanja v širšo evropsko družbo. Od leta 2014 deluje tudi kot Nacionalna podporna služba za platformo EPALE. CMEPIUS skrbi tudi za izvajanje drugih programov, različnih iniciativ, mehanizmov štipendiranja ter za kakovostno implementacijo podpornih aktivnosti ter promocijo rezultatov in učinkov.

Spletna stran: https://www.cmepius.si
Kontaktna oseba: Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si)

Andragoški center Slovenije (ACS) je osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje ter promocijske in informacijske dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji. Pripravljamo strokovne podlage in evalvacije ter spremljamo razvoj sistema izobraževanja odraslih, razvijamo različne neformalne in formalne oblike učenja, razvijamo programe za povečanje pismenosti odraslih in še zlasti skrbimo za povečanje dostopnosti izobraževanja in učenja prikrajšanih skupin odraslih. Pri tem razvijamo potrebno infrastrukturo za podporo učenju, modele samoevalvacije kakovosti in vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter skrbimo za strokovno izobraževanje in usposabljanje andragoških delavcev. Strokovno in najširšo javnost obveščamo o vseh teh procesih in dosežkih ter prispevamo k širjenju zavesti o pomenu in vlogi izobraževanja odraslih. Sodelujemo v številnih evropskih in drugih mednarodnih projektih, smo nacionalni koordinator za evropski proces ‘Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih’ ter delujemo v evropskem (EAEA) in svetovnem (ICAE) združenju za izobraževanje odraslih.

Spletna stran: http://www.acs.si
Kontaktna oseba: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si)

Srbija


Fundacija Tempus je bila ustanovljena leta 2002, zato da omogoči sodelovanje Republike Srbije v programu Tempus, namenjenemu podpori razvoju visokošolskega izobraževanja. Postopoma je Fundacija postala odgovorna tudi za druge programe EU, kot na primer za Erasmus Mundus in program Vseživljenjsko učenje.
V letu 2019 je Republika Srbija postala polnopravna država članica programa Erasmus+, Fundacija Tempus pa nacionalna agencija za Erasmus+. Fundacija sodeluje prvenstveno z izobraževalnimi ustanovami in organizacijami za mlade ter zagotavlja podporo vsem pri prijavi za projektno financiranje. Z raznimi dejavnostmi zagotavlja podporo tudi posameznikom.
V letu 2017 se je Republika Srbija pridružila omrežju EPALE. Nacionalna podporna služba za EPALE deluje znotraj Fundacije, ki je odgovorna za implementacijo dejavnosti tega omrežja v Srbiji. NPS EPALE Srbija izvaja številne dejavnosti, namenjene podpori sektorja izobraževanja odraslih: webinarje, konference, natečaje za besedila o speficičnih temah, delavnice in druge podporne dejavnosti.

Spletna stran: https://tempus.ac.rs
Kontaktna oseba: Marica Vukomanovic (marica.vukomanovic@tempus.ac.rs)

© 2019 Andragoški center Slovenije in CMEPIUS. Vse pravice pridržane. | Politika zasebnosti | Pravna obvestila 
Urednica: Zvonka Pangerc Pahernik, računalniška izvedba: Franci Lajovic