E-portal Poti izpopolnjevanja (PI)

Pobuda Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle na kratko 

Skoraj petina Evropejcev ima v vsakodnevnem življenju težave pri temeljnem branju, pisanju in uporabi digitalnih orodij. Približno enak delež (okrog 22 %) odraslih Evropejcev je pridobilo največ nižjo stopnjo sekundarne izobrazbe. Brez teh znanj in spretnosti in z nizko stopnjo kvalifikacij so v večji nevarnosti, da ostanejo brez zaposlitve, grozita jim tudi revščina in socialna izključenost.

Iz teh razlogov je Evropski svet decembra 2016 sprejel Priporočilo Poti izpopolnjevanja (PI) – nove priložnosti za odrasle. Dokument predstavlja ključno pobudo v okviru Novega programa znanj in spretnosti za Evropo (junij 2016) na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih, namenjeno odraslim z nizko izobrazbo in neustreznimi spretnostmi.

Pobuda PI je tudi eden temeljnih gradnikov Evropskega stebra socialnih pravic in njegovega Akcijskega načrta. Oba promovirata kakovostno in vključevalno izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje za vse z namenom, da trg dela in socialni sistemi delujejo karseda pravično in učinkovito. Poleg omenjenega Priporočilo PI prispeva tudi k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN Sustainable Development Goals) s poudarkom na četrtem cilju, po katerem naj bi bili do leta 2030 bistveno izboljšani bralna in računska pismenost otrok in odraslih v svetu.

Priporočilo PI je namenjeno podpori odraslim, da ti dosežejo minimalno raven bralne in računske pismenosti ter digitalnih spretnosti in/ali pridobijo širši nabor kompetenc ter napredujejo v smeri doseganja višje stopnje sekundarne izobrazbe oziroma njenega ekvivalenta (raven 3 ali 4 v Evropskem ogrodju kvalifikacij (EQF) glede na nacionalne okoliščine).

Implementacija PI je dokumentirana v poročilu (Implementation Report on Upskilling Pathways), objavljenem februarja 2019, v katerem so predstavljeni namere in napredki držav članic na tem področju.

Evropski svet je junija 2019 obnovil svojo zavezo, da podpre ta prizadevanja, z Zaključki Sveta.

Šest let in pol po objavi Priporočila PI je EK izdala evalvacijsko poročilo Komisije Svetu in delovni dokument služb Komisije o njegovem uresničevanju. Oba dokumenta je objavila 17. julija 2023 kot del svojih aktivnosti v Evrospkem letu spretnosti (ELS).

Implementacija PI v Sloveniji

Kot je omenjeno v gornjem poročilu, je Slovenija med tistimi državami, v katerih je implementacija Poti izpopolnjevanja povezana z obstoječimi nacionalnimi strategijami (npr. Nacionalnim programom izobraževanja odraslih), predpisi in ukrepi, ki se (večinoma) uresničujejo s projekti, sofinanciranimi  iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

V okviru nacionalne koordinacije uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (projekt EPUO) v Sloveniji so za obdobje 2017–2023 načrtovane številne dejavnosti, kot so posvetovalni dogodki in IKT-zasnovana orodja, s katerimi želimo podpreti obstoječa prizadevanja in povečati njihovo prepoznavnost.

Med pričakovanimi rezultati projekta EPUO je tudi pričujoči e-portal, osrednje mesto za prikaz obstoječih političnih ukrepov in projektov ter z njimi povezanih primerov iz prakse.


Shematični prikaz pobude Poti izpopolnjevanja:

Prioritete

Ključnega pomena je povečati vključenost nizko izobraženih in neustrezno usposobljenih odraslih v formalno, neformalno in priložnostno  učenje. Posledično bodo s tem povečali raven svojih bralnih, računskih in digitalnih spretnosti ali celo dosegli višje ravni izobrazbe.

Več >>

Deležniki

Poti izpopolnjevanja so namenjene odraslim, ki ne dosegajo potrebnih ravni bralne, računske in digitalne pismenosti oziroma tistim, ki niso končali srednješolske izobrazbe. V Evropi to pomeni množico 61 milijonov odraslih. Ti so bodisi zaposleni ali brezposelni, vsekakor pa potrebujejo izboljšanje svojih temeljnih spretnosti in drugih ključnih kompetenc.

Več >>

Proces PI

Z namenom, da izboljšamo dostopnost in kakovost izobraževalne ponudbe, moramo odraslim ponuditi različne poti izpopolnjevanja njihovih znanj in spretnosti. To naj poteka po treh ključnih korakih. 

Več >>

Podpora

V Poteh izpopolnjevanja je poudarjen pomen ozaveščanja, motivacije in terenskega dela z namenom doseganja ranljivih ciljnih skupin.  Tem je treba predstaviti dobrobiti izobraževanja, pri tem pa igra ključno vlogo svetovanje, ki naj jim bo na voljo v celotnem procesu – pred, med in po izobraževanju. 

Več >>

Partnerstva

Priporočilo Poti izpopolnjevanja poziva k učinkoviti koordinaciji pri ukrepih za njeno uresničevanje. To naj temelji na partnerstvu javnih in zasebnih deležnikov, dejavnih v izobraževanju, zaposlovanju, kulturi, socialnih zadevah in drugih resorjih.

Več >>

Ovrednotenje

Poročilo o uresničevanju PI, pripravljeno v letu 2018, temelji na informaciji držav članic o sprejetih ukrepih. Ovrednotenje učinkov na ciljne skupine bo predmet poročila, načrtovanega konec leta 2021. Potrebno je vzpostaviti spremljanje učinkov vlaganja sredstev, učinkovitosti političnih ukrepv in ugotavljanja ravni pismenosti – na nacionalni in evropski ravni.

Več >>

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic