Nacionalna koordinacija EPUO: e-portal PI

Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle na kratko 

Skoraj petina Evropejcev ima v vsakodnevnem življenju težave pri temeljnem branju, pisanju in uporabi digitalnih orodij. Približno enak delež (okrog 22 %) odraslih Evropejcev je pridobilo največ nižjo stopnjo sekundarne izobrazbe. Brez teh znanj in spretnosti in z nizko stopnjo kvalifikacij so v večji nevarnosti, da ostanejo brez zaposlitve, grozita jim tudi revščina in socialna izključenost.

Iz teh razlogov je Evropski svet decembra 2016 sprejel Priporočilo Poti izpopolnjevanja (PI) – nove priložnosti za odrasle. Dokument predstavlja ključno pobudo v okviru Novega programa znanj in spretnosti za Evropo (junij 2016) na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih, namenjeno odraslim z nizko izobrazbo in neustreznimi spretnostmi.

Pobuda PI je tudi eden temeljnih gradnikov Evropskega stebra socialnih pravic, ki promovira kakovostno in vključevalno izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje za vse z namenom, da trg dela in socialni sistemi delujejo karseda pravično in učinkovito. Poleg omenjenega Priporočilo PI prispeva tudi k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN Sustainable Development Goals) s poudarkom na četrtem cilju, po katerem naj bi bili do leta 2030 bistveno izboljšani bralna in računska pismenost otrok in odraslih v svetu.

Priporočilo PI je namenjeno podpori odraslim, da ti dosežejo minimalno raven bralne in računske pismenosti ter digitalnih spretnosti in/ali pridobijo širši nabor kompetenc ter napredujejo v smeri doseganja višje stopnje sekundarne izobrazbe oziroma njenega ekvivalenta (raven 3 ali 4 v Evropskem ogrodju kvalifikacij (EQF) glede na nacionalne okoliščine).

Implementacija PI je dokumentirana v poročilu (Implementation report on Upskilling Pathways), objavljenem februarja 2019, v katerem so predstavljeni namere in napredki držav članic na tem področju.

Evropski svet je junija 2019 obnovil svojo zavezo, da podpre ta prizadevanja, z Zaključki Sveta.

Implementacija PI v Sloveniji

Kot je omenjeno v gornjem poročilu, je Slovenija med tistimi državami, v katerih je implementacija Poti izpopolnjevanja povezana z obstoječimi nacionalnimi strategijami (npr. Nacionalnim programom izobraževanja odraslih), predpisi in ukrepi, ki se (večinoma) uresničujejo s projekti, sofinanciranimi  iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

V okviru nacionalne koordinacije uresničevanja Evropskega programa za učenje odraslih (projekt EPUO) v Sloveniji, so za obdobje 2017–2019 načrtovane številne dejavnosti, kot so posvetovalni dogodki in IKT-zasnovana orodje, s katerimi želimo podpreti obstoječa prizadevanja in povečati njihovo prepoznavnost.

Med pričakovanimi rezultati projekta EPUO je tudi pričujoči e-portal, osrednje mesto za prikaz obstoječih političnih ukrepov in projektov ter z njimi povezanih primerov iz prakse. Več o portalu >>

Prioritete

Ključnega pomena je povečati vključenost nizko izobraženih in neustrezno usposobljenih odraslih v formalno, neformalno in priložnostno  učenje. Posledično bodo s tem povečali raven svojih bralnih, računskih in digitalnih spretnosti ali celo dosegli višje ravni izobrazbe. 

Več >>

Deležniki

Poti izpopolnjevanja so namenjene odraslim, ki ne dosegajo potrebnih ravni bralne, računske in digitalne pismenosti oziroma tistim, ki niso končali srednješolske izobrazbe. V Evropi to pomeni množico 61 milijonov odraslih. Ti so bodisi zaposleni ali brezposelni, vsekakor pa potrebujejo izboljšanje svojih temeljnih spretnosti in drugih ključnih kompetenc.

Več >>

Proces PI

Z namenom, da izboljšamo dostopnost in kakovost izobraževalne ponudbe, moramo odraslim ponuditi različne poti izpopolnjevanja njihovih znanj in spretnosti. To naj poteka po treh ključnih korakih. 

Več >>

Podpora

V Poteh izpopolnjevanja je poudarjen pomen ozaveščanja, motivacije in terenskega dela z namenom doseganja ranljivih ciljnih skupin.  Tem je treba predstaviti dobrobiti izobraževanja, pri tem pa igra ključno vlogo svetovanje, ki naj jim bo na voljo v celotnem procesu – pred, med in po izobraževanju. 

Več >>

Partnerstva

Priporočilo Poti izpopolnjevanja poziva k učinkoviti koordinaciji pri ukrepih za njeno uresničevanje. To naj temelji na partnerstvu javnih in zasebnih deležnikov, dejavnih v izobraževanju, zaposlovanju, kulturi, socialnih zadevah in drugih resorjih.

Več >>

Ovrednotenje

Poročilo o uresničevanju PI, pripravljeno v letu 2018, temelji na informaciji držav članic o sprejetih ukrepih. Ovrednotenje učinkov na ciljne skupine bo predmet poročila, načrtovanega konec leta 2021. Potrebno je vzpostaviti spremljanje učinkov vlaganja sredstev, učinkovitosti političnih ukrepv in ugotavljanja ravni pismenosti – na nacionalni in evropski ravni.

Več >>

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic