Evropsko leto spretnosti

​Evropskemu letu spretnosti (ELS) je dala zagon predsednica Evropske komisije (EK) Ursula von der Leyen, oktobra 2022. V svojem govoru o stanju v Uniji 2022 je pozvala k ustreznejšim naložbam v izobraževanje in usposabljanje, čim večji izkoriščenosti potenciala evropske delovne sile, trajnostni rasti tržnega gospodarstva Evropske unije (EU), povečanju njegove konkurenčnosti ter ustvarjanju kakovostnih delovnih mest.

Sledil je pogajalski postopek, ki se je zaključil 10. 5. 2023 s sprejetjem Sklepa (EU) 2023/936 Evropskega parlamenta in Sveta EU o ELS. Sklep je postal veljaven z objavo v Uradnem listu EU 11. maja 2023 in je dostopen v jezikih EU tukaj.

Evropsko leto spretnosti bo trajalo od 9. maja 2023 do 8. maja 2024.

Osrednji namen ELS je ...

spretnosti postaviti v ospredje in na ta način pomagati

 • posameznikom, da pridobijo ‘prave’ spretnosti za kakovostna delovna mesta, ter
 • podjetjem, še posebno malim in srednje velikim, da izpostavijo in naslovijo pomanjkanje določenih vrst spretnosti.
Cilji ELS so ...

(1) spodbujanje večjih, učinkovitejših in bolj vključujočih naložb na vseh ravneh, med drugim s strani javnih in zasebnih delodajalcev, zlasti malih in srednjih podjetij, v vse oblike preusposabljanja in izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja, da bi v celoti izkoristili potencial sedanje in prihodnje delovne sile v Uniji, kar vključuje podporo ljudem pri prehodih med zaposlitvami, aktivnem staranju in izkoriščanju novih priložnosti, ki jih prinaša sedanji gospodarski prehod;

(2) krepitev ustreznosti in zagotavljanja spretnosti s tesnim sodelovanjem z medsektorskimi in sektorskimi socialnimi partnerji, javnimi in zasebnimi službami za zaposlovanje, podjetji, subjekti civilne družbe, neprofitnimi ponudniki socialnih storitev in ponudniki izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje sodelovanja med njimi, razvoj skupnih pristopov z vsemi vejami oblasti na ravni Unije in na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter lajšanje priznavanja spretnosti in kvalifikacij;

(3) usklajevanje želja, potreb in spretnosti ljudi, tudi spretnosti, pridobljenih z mobilnostjo, s potrebami in priložnostmi na trgu dela, zlasti tistimi, ki jih ponujajo zeleni in digitalni prehod, nastajajoči novi sektorji ter osrednji sektorji, v katerih je prisotna potreba po okrevanju po pandemiji COVID-19, z zagotavljanjem, da je posebna pozornost namenjena vključevanju večjega števila ljudi na trg dela, zlasti žensk in mladih, še posebej tistih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), oseb z nizko ravnjo usposobljenosti, starejših delavcev, invalidov, ljudi iz prikrajšanih in drugačnih okolij, prebivalcev oddaljenih območij in najbolj oddaljenih regij ter razseljenih ljudi iz Ukrajine;

(4) privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih države članice potrebujejo, spodbujanje priložnosti za učenje, med drugim jezikovnega izobraževanja in usposabljanja, razvoja spretnosti in mobilnosti, kadar je to potrebno, ter lajšanje priznavanja kvalifikacij.

Vir: Sklep (EU) 2023/936 o ELS

Vrste ukrepov ELS so ...

(a) konference prek spleta in v živo, razprave na forumih in nadaljnji dogodki za spodbujanje razprave o vlogi in prispevku politik na področju spretnosti za doseganje konkurenčne in trajnostne gospodarske rasti glede na demografske spremembe ter zelenega in digitalnega prehoda, s čimer se podpira tudi dejavne in vključene državljane, ter za mobilizacijo ustreznih deležnikov, da bi se zagotovila dostopnost izobraževanja, usposabljanja in priložnosti za učenje na terenu;

(b) delovne skupine, tehnični sestanki in drugi dogodki za spodbujanje razprave in vzajemnega učenja o ukrepih in pristopih, ki jih lahko sprejmejo deležniki iz javnega, zasebnega in tretjega sektorja, vključno s pripravo, objavo in razširjanjem dobrih praks, smernic in drugih spremnih dokumentov, ki izhajajo iz teh dogodkov;

(c) pobude, ki so med drugim namenjene posameznikom, delodajalcem, zlasti MSP, trgovinskim in industrijskim zbornicam, socialnim partnerjem, javnim organom, ponudnikom izobraževanja in usposabljanja, da bi spodbujali zagotavljanje, financiranje in izkoriščanje priložnosti za preusposabljanje in izpopolnjevanje ter kar najbolj izkoristili prednosti in potencial usposobljene delovne sile;

(d) informacijske in celovite komunikacijske kampanje ter kampanje ozaveščanja o pobudah Unije za preusposabljanje in izpopolnjevanje ter stalno učenje za spodbujanje izvajanja in uresničevanja takih pobud na terenu ter njihovega izkoriščanja pri potencialnih upravičencih;

(e) krepitev dialoga s socialnimi partnerji ter obstoječih skupin in mrež deležnikov, vključno prek uveljavljenih spletnih platform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ter zagotavljanje priložnosti za vključevanje deležnikov v povezavi z ELS;

(f) spodbujanje oblikovanja nacionalnih in sektorskih strategij ter strategij v posameznih podjetjih na področju spretnosti in usposabljanja, tudi s socialnim dialogom in vključevanjem socialnih partnerjev;

(g) izvajanje in po potrebi razvoj dodatnih orodij za zbiranje podatkov o spretnostih ob hkratnem spodbujanju in razširjanju njihove uporabe pri opredeljevanju sedanjih in prihodnjih potreb po spretnostih, zlasti v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom, osrednjimi sektorji, v katerih je prisotna potreba po okrevanju po pandemiji COVID-19, energetsko krizo in posledicami ruske vojne agresije proti Ukrajini;

(h) spodbujanje in nadaljnja uporaba orodij in instrumentov za večjo preglednost kvalifikacij, vključno s kvalifikacijami, izdanimi zunaj Unije, in za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja;

(i) spodbujanje programov, možnosti financiranja, projektov, ukrepov in mrež, pomembnih za javne, zasebne in nevladne deležnike, ki sodelujejo pri oblikovanju, razširjanju in izvajanju možnosti preusposabljanja in izpopolnjevanja, učenja in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Vir: Sklep (EU) 2023/936 o ELS

Ciljne skupine ELS so ...

delovno sposobni odrasli, s poudarkom na

 • ženskah,
 • nizko kvalificiranih,
 • starejših,
 • invalidih in osebah s posebnimi potrebami,
 • mladih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje,
 • osebah iz socialno prikrajšanih okolij,
 • osebah, ki živijo v oddaljenih območjih ali regijah, ter razseljenih.
Nosilec ELS v Sloveniji je ...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki pri tem tesno sodeluje z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Andragoškim centrom Slovenije (ACS).

Nacionalna koordinatorica ELS je mag. Zvonka Pangerc Pahernik iz ACS (T: +386 1 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si).

ACS v sodelovanju z obema ministrstvoma organizira dva nacionalna dogodka, s katerima bomo obeležili ELS v Sloveniji:

 • Tedne vseživljenjskega učenja (TVU), ki bodo potekali med 15. majem in 18. junijem 2023; začeli so se z nacionalnim odprtjem 12. maja v Ajdovščini.
 • 27. Andragoški kolokvij, namenjen otvoritvi ELS; potekal bo 1. junija 2023 v Hiši Evropske unije v Ljubljani.
Dogodke ELS v Sloveniji prirejajo ...

tudi koordinatorji in prireditelji TVU 2023, saj je ELS krovna tema letošnjega festivala učenja. Prikazani so na zemljevidu dogodkov ELS.

Sicer pa sodeluje široka mreža deležnikov, ki vključuje javne zavode na področju izobraževanja, ministrstva, ki sodelujejo pri uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu za izobraževanje odraslih 2022–2030, združenja izvajalcev izobraževanja in usposabljanja, predstavništvo EK v Sloveniji in druge. S skupnimi močmi bomo izvajali zanimiv nabor dogodkov ELS. Dejavnosti povezujemo tudi s projektom EPUO, zato je koledar ELS umeščen v e-portal Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, relevantni za ELS pa so tudi forumi EPUO o spretnostih za življenje.

Zagovarjamo celostno pojmovanje spretnosti ...

saj v mislih ohranjamo široko opredelitev znanja, spretnosti in kompetenc – vsega trojega, kar krepi za delo in življenje nasploh. To pomeni, da poleg spretnostim za delo pozornost namenjamo tudi tistim za osebni razvoj, demokratično državljanstvo, vključenost, trajnostno in digitalno preobrazbo in še bi lahko naštevali. Opozarjamo tudi na pomen temeljnih zmožnosti ter na dejstvo, da imajo poleg formalnega izobraževanja in usposabljanja za razvoj spretnosti pomembno vlogo tudi

 • neformalno učenje in izobraževanje  odraslih ter
 • podporne dejavnosti (ozaveščanje, svetovanje, terensko delo, vrednotenje predhodno pridobljenih znanj ipd.).
Kontaktni osebi

Vsebinske zadeve: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, ACS, nacionalna koordinatorica ELS (T: +386 1 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si).

Tehnične zadeve: Franci Lajovic, zunaji sodelavec ACS (franci.lajovic@acs.si)

Evropsko leto spretnosti

Ključni slovenski dogodki:

16.

APRIL 24

Prvi forum EPUO: Spretnosti za vse:
16. april 2024
17.

OKT 23

Letni posvet o izobraževanju odraslih
17. in 18. 10. 2023
20.

SEP 23

Dnevi svetovanja za znanje
20.–22. 9. 2023
1.

JUN 23

27. Andragoški kolokvij: otvoritveni dogodek ELS v SLO
12.

MAJ 23

Tedni vseživljenjskega učenja: 12. maj – 18. junij 2023

 

Ključni evropski dogodki:

30.

APRIL 24

The European Year of Skills: What comes next? Closing event
8.

JUN 23

Making Skills Count Conference
8.–9. junij 2023
9.

MAJ 23

The European Year of Skills Festival (posnetek)

Zemljevid dogodkov ELS

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic