Evropski teden poklicnih spretnosti (ETPS) v letu 2018 doživlja svojo tretjo izpeljavo. Sestavlja ga okrog 1.400 dogodkov po Evropi, ki tečejo v časovnem razponu od 1. septembra do 31. decembra. Osrednjo prireditev ETPS, konferenco o stanju in napredku poklicnega izobraževanja in usposabljanja (odslej bo uporabljena uveljavljena kratica VET – Vocational Education and Training) pa je od 7. do 9. novembra gostila Avstrija. Ta v drugi polovici leta 2018 predseduje Svetu EU, hkrati pa je ena vodilnih držav po urejenosti VET. Tokratna konferenca je bila namenjena refleksiji o spreminjajoči se vlogi tega podsistema izobraževanja glede na demografske in tehnološke dejavnike ter izzive na trgu dela. »Poklicno izobraževanje in usposabljanje naj bo prva in ne šele drugotna izbira mladih (in odraslih),« že vsa leta poziva Marianne Thyssen, pristojna komisarka EK, ki je začetnica in goreča zagovornica ETPS (ter VET).

Za jasen pogled v prihodnost je pomembno poznavanje preteklosti.

S temi besedami je Mara Brugia iz Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) začela svoj uvodni nagovor ter povedala, da so na temelju analize trendov od 1995 do 2015 opredelili  tri potencialne razvojne poti VET. Te so postale rdeča nit nadaljnjih prispevkov, saj so t. i. pluralistični, distinktivni in marginalizirani scenarij burili domišljijo in razvnemali govorce. Ti so bodisi zagovarjali enakopravno in dinamično vključevanje VET v verigo vseživljenjskega učenja bodisi govorili v prid zaščitniškemu odnosu do tega podsistema. Razveselilo je dejstvo, da VET  niso povezovali zgolj z mladimi, temveč so izpostavljali njegov pomen tudi za odrasle, ko ti iščejo poti izpopolnjevanja svojih kompetenc. Prav tako so poudarjali, da se VET ne sme omejiti le na poklicne kompetence, pač pa mora zagotavljati tudi temeljne in druge splošne kompetence ter usposabljati ne le za delo, temveč za življenje nasploh. Mnogi govorci so opozarjali na raznolikost nacionalnih konceptov in praks VET. Dihotomije, kot so: splošno proti specifičnemu, stabilno proti prožnemu, odličnost proti socialni vključevalnosti, enake rešitve za vse proti prikrojenim učnim potem … določajo tudi zdajšnje razmišljanje in delovanje v VET. Zato beseda ni tekla le o preteklosti in prihodnosti, temveč tudi o sedanjosti.

Več o konferenčnem dogajanju si lahko preberete v utrinkih s prvega in utrinkih z drugega dne, objavljenih v obliki spletnih dnevnikov EPALE.

 

Brez izobraževanja odraslih ne gre.

Vsebine ETPS spremljam vsa tri leta in upam si trditi, da je prišlo do paradigmatičnih premikov. Če je bilo prejšnji dve leti IO obrobnega pomena, so se nanj tokrat sklicevali malodane vsi ključni govorci. Predstavniki tega področja smo imeli priložnosti za zagovarjanje našega poslanstva tako v delovni skupini o nadaljevalnem VET kot tudi v forumu EK in OECD o prihodnosti IO. Ta je potrdil, da je prepoznavnost tega področja zadnjem času večja kot kdaj koli. Izginjanje določenih poklicev, neprestano pojavljanje novih, ki s seboj prinašajo potrebe po drugačnih spretnostih … Celosten pogled na delavca – človeka, ki bo poleg ozkih poklicnih znanj in spretnosti znal kritično in ustvarjalno razmišljati, bo imel ustrezen odnos do dela in soljudi … 

 

Vse to pomeni, da je izobraževanje odraslih pomembno, da sega v vse pore našega bivanja in delovanja, zato pa se od njega tudi vse več pričakuje.

Temu je pritegnil tudi Shyamal Majumdar, gost iz Indije oziroma UNESCO-UNEVOC. Spomnil je na Globalne cilje za trajnostni razvoj (GCTR) do leta 2030, ki jih je leta 2015 sprejela OZN. Četrti od 17 ciljev je namenjen zagotavljanju kakovostnega izobraževanja za vse. Majumdar je udeležence pozval, naj gledamo holistično in pri tem upoštevamo ekonomski, socialni in transformativni pomen učenja. V vseh primerih so osrednjega pomena spretnosti, zato ni dovolj razvijati le VET, pač pa je za uresničevanje vizije GCTR (tj. odprava revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije) smiselno vse podsisteme izobraževanja med seboj povezati in ustvarjati sinergijo.

ETPS so slavnostno zaključili s pričevanji nekaterih ambasadorjev ETPS ter podelitvijo priznanj za odličnost v VET 2018. Ambasadorji in dobitniki so bili brez dvoma najučinkovitejši zagovorniki širine in pomena VET, kar dokazano velja tudi za IO.

Naslednje leto bo ETPS gostoval na Finskem, in sicer od 14. do 18. oktobra v Helsinkih.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

%d bloggers like this: