Poročali smo že, da je ena od prioritet slovenskega predsedovanja PSEU 2021 tudi izobraževanje odraslih. Delovno skupino na MIZŠ, v kateri smo tudi nekateri predstavniki ACS, te dejavnosti zaposlujejo že vse od decembra lani. Dobršen del prizadevanj je bil namenjen pripravi konference, o kateri pišemo v nadaljevanju. Izzive IO v naslednjem desetletju pa so posredno naslovili tudi na dveh drugih dogodkih PSEU.

Evropsko srečanje o učenju in izobraževanju odraslih z dvojnim namenom

Za izvedbo dvodnevne evropske konference o UIO z naslovom Adult Learning and Education – The Resilient Response to Future Challenges (Izobraževanje odraslih v Evropi – odporni odziv na izzive prihodnosti) smo namreč združili moči z UNESCO ter UIL.

Dogajanje prvega dne, 8. septembra, je bilo namenjeno nagovorom, predstavitvam in razpravi, ki so zadevali sodobne teme UIO: spretnosti za življenje in delo v prihodnosti, dvojna tranzicija (zeleno in digitalno), demografija (zdravo in dejavno staranje ter migracije) in UIO ter ozaveščanje, svetovanje in terensko delo. Na dogodku so nastopili visoki predstavniki slovenske in evropske politike izobraževanja ter UNESCO pa tudi predstavniki domače in mednarodne stroke. Vidnejšo vlogo so imeli t. i. ambasadorji UIO.

Premierno je bila predstavljena nova študija Eurydice o UIO z naslovom Adult education and training in Europe. Building inclusive pathways to skills and qualifications in Europe. Z vidika EK in Slovenije je bil prikazan pomen platforme EPALE. Posebno ponosni pa smo na video, v katerem smo prikazali zgodbo desetletnega uresničevanja (projekta) EPUO v Sloveniji.

Na začetku drugega dne, 9. septembra, so bile predstavljene zaključne ugotovitve štirih delovnih skupin, ki so bile kasneje predelane v Deklaracijo o UIO. Večina časa in pozornosti je bila v nadaljevanju namenjena evropskemu posvetu za svetovno konferenco o UIO (CONFINTEA VII, 2022 v Maroku). Udeleženci so razpravljali o stanju in izzivih na področju UIO ter največ pozornosti posvetili digitalnim inovacijam, naprednim strategijam ter doseganju Ciljev trajnostnega razvoja 2030. Sprejeli so evropska priporočila za CONFINTEA VII, ki bodo kmalu objavljena tukaj.

Ljoba Jenče

Predstavitve in druga gradiva, med njimi je posebne omembe vreden nastop Ljobe Jenče, so objavljena tukaj. Na konferenčni spletni podstrani najdete tudi osnutek zgoraj omenjene Deklaracije o UIO, ki bo v kratkem spremenjen v njeno končno različico. Deklaracija obravnava osem ključnih področij. Udeleženci se zavezujejo k delovanju in napovedujejo zagovorniške ter druge dejavnosti.

  1. Ozaveščanje, svetovanje in terensko delo
  2. Vključenost in demokracija
  3. Znanje in spretnosti za življenje in delo
  4. Zeleni in digitalni prehod
  5. Upravljanje in partnerstvo
  6. Kakovost in strokovni razvoj
  7. Financiranje in trajnostni sistemi
  8. Mednarodno sodelovanje in mobilnost

Deklaracija dopolnjuje nastajajoči novi EPUO ter že obstoječe raziskovalno mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega sveta, ki je nastalo na prošnjo PSEU. Na ta način je/bo opravljen temeljit premislek o UIO z vidika predstavnikov stroke, nosilcev politike ter socialnih partnerjev. Upoštevane so tudi smernice nacionalnih in mednarodnih strategij ter priporočil.

Sestali so se generalni direktorji za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Tudi ta dogodek, ki je po spletu potekal 4. in 5. oktobra, je gostilo slovensko PSEU. Predmet obravnave je bilo seveda PIU, vendar v tesni navezi z učenjem odraslih – oboje skupaj naj bi namreč zagotavljalo večjo agilnost za delo in življenje nasploh.

Področje PIU usmerjata Priporočilo Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost ter Osnabruška deklaracija. Obe strategiji narekujeta potrebo po reformah PIU s poudarkom na nadaljevalnem, vseživljenjskem učenju, učinkovitih vlaganjih v ljudi, digitalizaciji in trajnostnih načelih. Pri vsem tem je zavezništvo z UIO nepogrešljivo, kar je dokazalo tudi dogajanje v zadnji od štirih delovnih skupin, naslovljeni Učenje odraslih kot odločen odziv na izzive prihodnosti. Povezovala sem ga avtorica prispevka, nastopili pa so Ema Perme z MIZŠ (predstavitev priprav novega EPUO), Antonio Ranieri iz CEDEFOP (o spretnostih za življenje in delo) ter Francesco Lauria, predstavnik italijanske in evropske konfederacije sindikatov (o značilnostih nadaljevalnega usposabljanja v času pandemije).

V razpravi, ki je sledila odličnim prispevkom, smo se ukvarjali s pristopi, ki bi lahko povečali vključenost odraslih v učenje, prožnimi načini ponudbe UIO in PIU, usposabljanjem na delovnem mestu ter uresničevanjem vseh vidikov Priporočila Sveta Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle. Zaključke je pripravila Klara Engels-Perenyi, nova sodelavka EK, pristojna za IO. Zanje si želimo, da bodo vključeni v nadaljnje delo pristojnih direktoratov in njihovih sektorjev v vseh evropskih državah.

Konferenca na visoki ravni: Kakovostno delo za kakovostno življenje

Tretje srečanje, na katerem je prav tako beseda tekla o UIO ali še raje – o vseživljenjskem učenju, je 7. oktobra, na dan dostojnega dela, organiziralo MDDSZ. Minister Janez Cigler Kralj je udeležencem zaželel ‘dan, poln novih znanj’. Poudaril je, da je vložek v vseživljenjsko usposabljanje, zdravje, dobre delovne razmere, ki bodo ljudem omogočale, da ostanejo aktivni dlje časa, skrb za starejše, na drugi strani pa tudi za mlade … nujen – tako z vidika posameznika, zaposlovalca kot tudi družbe.

Natanko te teme so naslovili tudi drugi govorci, ki so prihajali iz vrst sindikatov in drugih socialnih partnerjev, EK, OECD, CEDEFOP in sorodnih deležnikov. Vsi so poudarjali aktualnost teme ‘kakovostno delo za kakovostno življenje’ (in obratno). Opozarjali so, da je za pravični prehod (zeleni, digitalni in še kateri) treba zagotavljati zdravje in zaščito. Po besedah nemškega predstavnika to pomeni odpravljanje psihičnih obremenitev, ki so še posebno hude zaradi pandemije, zagotavljanje nove prožnosti in varnosti, mobilnih, s tehnologijo podprtih načinov dela ter strategij za pridobivanje kvalifikacij in spretnosti. Ključno je tudi ozaveščanje o vseh teh potrebah in dogajanjih.

Zagovarjali so reformo sistemov dela in izobraževanja, tako da bo v ospredje postavljen človek, ki naj mu služi tehnologija (in ne obratno). Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem, dostojanstveno, trajnostno in prožno delo, ki je ustrezno plačano – to so bili apeli večine govorcev. Podprl jih je tudi Andrej Zorko, slovenski predstavnik v Evropskem ekonomsko-socialnem svetu, ki je predstavil raziskovalno poročilo tega odbora, pripravljenega za namene slovenskega predsedovanja. V njem Odbor pozdravlja projekte za gospodarsko in socialno okrevanje, a se hkrati poteguje za trajni sklad za odpravo revščine.

V delu konference, ki je bil namenjen usposobljenosti za delo za kakovostno življenje, je predstavnik OECD govoril o znanju in spretnostih za prihodnost. Opozoril je, da se potrebe na trgu dela hitro spreminjajo, zato se poglabljajo in širijo tudi potrebe po usposabljanju, vendar je med svetovnimi regijami velika razlika. Tudi on se zavzema za reformo sistemov IO, ki pa so po njegovih besedah zelo kompleksni in je zato potrebna koordinacija številnih deležnikov.

Učenje in izobraževanje odraslih je tudi po zaslugi opisanih treh dogodkov pridobilo na prepoznavnosti. Pokazala pa se je tudi potreba po sinergiji, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in skupni zavezanosti kljubovanju težavam in krepitvi nove delovne in izobraževalne etike.

Kakovostno delo za kakovostno življenje konferenca

Novi Evropski program za učenje odraslih dobiva svojo končno podobo

Proces, ki že dlje časa teče vzporedno s pripravo in izvedbo dogodkov PSEU, namreč usklajevanje mnenj držav članic o osnutku novega EPUO, se počasi izteka. Na zadnji seji Odbora za izobraževanje, 4. oktobra, je bilo izraženih še nekaj manjših pripomb, zadevale so predvsem problematiko ciljev in kazalnikov. Sicer pa so se predstavniki držav zahvaljevali slovenskemu predsedstvu za vsa dozdajšnja prizadevanja in izrazili podporo dokumentu.

Svet ministrov za izobraževanje bo Resolucijo sprejel predvidoma v novembru 2021. Novi EPUO bo politično-strokovno ozadje za nadaljevanje procesa implementacije (v Sloveniji projekta EPUO) do leta 2030.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS