​Dejavnosti četrte faze nacionalne koordinacije uresničevanja EPUO v Sloveniji so po eni strani izhajale iz dosežkov predhodnih faz, po drugi strani pa so se povezovale z najbolj aktualnim dogajanjem v politiki in stroki IO.

Krovni cilj načrtovanih dejavnosti projekta EPUO je bil razširiti poznavanje Priporočila Sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle ter podpreti njeno sistematično implementacijo. Ukvarjali smo se torej s spodbujanjem vključevanja nizko izobraženih/kvalificiranih odraslih v izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje ter zagotavljanjem višjih ravni spretnosti (izobraževalno prikrajšanim) odraslim.

Specifični cilji projekta so:

  • ozaveščati ključne deležnike o obstoječih nacionalnih ukrepih na področju izobraževanja in zaposlovanja, ki so že usklajeni z omenjenim Priporočilom;
  • zagotoviti strokovne podlage in priložnosti za premislek in interakcijo teh deležnikov, zato da bodo lahko vplivali na nadaljnjo skladno implementacijo Priporočila;
  • izpostaviti primere dobre prakse ter zgledne posameznike in jih vpreči v motivacijske dejavnosti, namenjene spodbujanju večje udeležbe končnih uporabnikov/učečih se v vseživljenjskem učenju, omogočanju njihovega samouresničevanja ter soustvarjanju boljše družbe in gospodarstva.

Posneli smo stanje in analizirali obstoječe procese in projekte, predvsem tiste, ki so financirani iz ESS, politične ukrepe in instrumente, ki so v veljavi. Organizirali smo posvetovalne dogodke in konferenco deležnikov s področja izobraževanja, zaposlovanja in iz drugih resorjev, da jih vključimo v analizo stanja in oblikovanje spoznanj ter nadaljnjih ukrepov. Najširšo javnost smo ozaveščali z video in avdio posnetki zglednih primerov opredelitve obstoječih znanj in spretnosti, zagotavljanja prilagojene, prožne in kakovostne ponudbe učnih programov, ugotavljanja in priznavanja pridobljenih znanj in spretnosti, ‘outreach’ in svetovalne dejavnosti ter promocije IO. Vse to so koraki, ki jih opredeljuje omenjeno Priporočilo. Dejavnosti, ki zagotavljajo priložnosti za vzajemno učenje na državni in mednarodni ravni, so se prepletale in dopolnjevale.

S svojimi dejavnostmi dosegamo, angažiramo in podpiramo različne ciljne skupine ter vključujemo deležnike s področja izobraževanja in usposabljanja (nosilce politike, strokovnjake, izvajalce izobraževanja odraslih ter učeče se), zaposlovanja in socialnih zadev ter drugih resorjev. Med učečimi se izpostavljamo odrasle z nizko izobrazbo/kvalifikacijami oziroma spretnostmi. Klasične načine doseganja teh skupin prebivalstva (npr. osebne stike, lokalne radio in TV-objave) smo v tem obdobju povezali z inovativnimi pristopi, podprtimi z IKT.

Za cilj smo si postavili večjo ozaveščenost deležnikov iz sveta politike in stroke o obstoječih in potencialnih pristopih k implementaciji Priporočila Poti izpopolnjevanja.

Prizadevali smo si tudi za večjo ozaveščenost najširše javnosti, še posebno pa slabo izobraženih, o priložnostih za nadgradnjo njihovih kvalifikacij in spretnosti, s tem pa za boljše življenje in delo.

%d bloggers like this: