Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezane na ukrep Financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Model petih korakov za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih

Širši okvir:
Neposredna potrditev operacije (NPO) Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Časovni okvir:
2018–2022

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec konzorcija:
Andragoški center Slovenije

Ciljna skupina:
Svetovalci v izobraževanju odraslih, ki so v okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 izvajali svetovanje za zaposlene. Posebna pozornost je bila namenjena manj izobraženim in starejšim zaposlenim.

Namen:
Kakovostno in učinkovito izvajanje svetovalnega procesa za zaposlene z namenom prispevati k njihovi večji vključenosti v izobraževanje, vrednotenje in certificiranje znanja in spretnosti, s tem pa k izboljšanju kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Cilji:
Cilji modela:

 • strokovno utemeljena in za praktično uporabo opredeljena struktura petih korakov za načrtovanje in izpeljevanje kakovostnega svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih, še posebej z zaposlenimi kot specifično ciljno skupino,
 • zagotoviti načrtnost in sistematičnost v pripravi svetovalca na izvedbo kakovostnega svetovalnega procesa,
 • spodbuditi uporabo raznovrstnih svetovalnih pripomočkov v posameznih korakih svetovalnega procesa,
 • omogočiti svetovalcem sproten pregled nad svetovalnim procesom in olajšati samoevalvacijo.

Opis:
Model za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih smo razvili na podlagi izkušenj iz različnih projektov, ki so bili namenjeni svetovanju za zaposlene, ter analize potreb v projektu Svetovanje za zaposlene 2016-2022.

Model smo razvili za vodenje svetovalnega procesa na dveh ravneh: neposredno s posameznikom (zaposlenim) in v sodelovanju s podjetjem. Struktura petih korakov je v obeh primerih enaka, vsebina posameznih korakov pa različna. Oba primera sta predstavljena v nadaljevanju.

Pet korakov svetovalnega procesa pri svetovanju posameznikom:

 • Prvi korak: vzpostavljanje stika
  Ustvarjanje varnega, mirnega, povezovalnega okolja, medsebojno spoznavanje svetovalca in odraslega, predstavitev pričakovanj in možnosti.
 • Drugi korak: raziskovanje
  Zbiranje informacij, ugotavljanje potreb, razvijanje odnosa, svetovalčevo prizadevanje za razumevanje problema.
 • Tretji korak: opredelitev problemov in postavljanje ciljev
  Ocenjevanje trenutnega položaja in vzrokov problema, spodbujanje odraslega, da prevzame odgovornost za rešitev svojega problema, postavljanje enega ali več ciljev, oblikovanje nabora alternativnih rešitev.
 • Četrti korak: izpeljava aktivnosti
  Sprejemanje odločitev, izdelava načrta aktivnosti za rešitev problema, reševanje problema, spremljanje in podpora.
 • Peti korak: zaključek svetovanja
  Ovrednotenje svetovalnega procesa, ugotavljanje izpolnjevanja pričakovanj in ciljev, povratna informacija, načrtovanje nadaljnjih korakov, predstavitev možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Pet korakov svetovalnega procesa pri sodelovanju s podjetjem oziroma delovno organizacijo:

 • Prvi korak: vzpostavljanje stika
  Zbiranje informacij o podjetju iz različnih virov, ponudba vodstvu podjetja s kratko predstavitvijo svetovanja in pobudo za sestanek.
 • Drugi korak: raziskovanje
  Sestanek z vodstvom podjetja z namenom motiviranja za sodelovanje, ugotavljanje potreb po izobraževanju zaposlenih, analiza potreb v podjetju, razvijanje zaupanja.
 • Tretji korak: opredelitev problemov in postavljanje ciljev
  Opredelitev ciljev izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, načrt informiranja in svetovanja v podjetju, pogajanja.
 • Četrti korak: izpeljava aktivnosti
  Informiranje in motiviranje zaposlenih za svetovanje, izvedba svetovanja z zaposlenimi, izvedba izobraževanja ali usposabljanja na delovnem mestu oziroma izvedba vrednotenja znanja in spretnosti.
 • Peti korak: zaključek svetovanja
  Ovrednotenje svetovanja, izobraževanja ali usposabljanja oziroma vrednotenja v podjetju, povratna informacija, predstavitev možnosti nadaljnjega sodelovanja.

Dosežki:
Razvili smo model petih korakov za načrtovanje in izpeljavo svetovalnega procesa v izobraževanju odraslih (preglednica) tako pri delu s posamezniki kot pri svetovanju v podjetjih. Model smo predstavili tudi na preglednici, na kateri smo po petih korakih razporedili vse svetovalne pripomočke in orodja, ki smo jih zbrali in uredili v projektu v obdobju 2018-2021:

 • za načrtovanje in razvoj kariere (28),
 • za učenje učenja (31),
 • za vrednotenje znanja in spretnosti (33),
 • za izpeljavo svetovalnega procesa s posamezniki (11).

Poleg pripomočkov in orodij za neposredno uporabo v svetovalnem procesu vsebuje to strokovno gradivo tudi strnjene informacije, metode, pristope in vodila za kakovostno svetovalno delo.

Svetovalni pripomočki, zajeti na preglednici, so predstavljeni v naslednjih publikacijah:

V zadnji publikaciji je predstavljenih 15 svetovalnih pripomočkov, ki so namenjeni svetovalčevemu sodelovanju s podjetji in drugimi delovnimi organizacijami.

Promocija primera dobre prakse:

Predstavitve na različnih dogodkih:

Kontakt:
Mag. Tanja Vilič Klenovšek (T: 01 5842 584, E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si)
Nevenka Alja Gladek (T: 01 5842 583, E: alja.gladek@acs.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Model petih korakov svetovalnega procesa pri svetovanju posameznikom:

Model petih korakov svetovalnega procesa pri sodelovanju s podjetjem oziroma delovno organizacijo:

 

Mnenje izkušene svetovalke:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic