Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na ukrep Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene osrednje jugovzhodne regije 2016–2022

Širši okvir:
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Časovni okvir:
17. junij 2016-31. marec 2022

Dodeljena sredstva:
854.986,37 EUR

Financerja:

  • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022,

  • MO Novo mesto, ki pokriva neupravičene stroške projekta.

Kohezijska regija:
Vzhodna Slovenija – KRVS

Nosilec konzorcija:
RIC Novo mesto

Konzorcijski partnerji:
CIK Trebnje,
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter
ŠC Novo mesto

Udeleženci:
Od začetka trajanja projekta pa do 31. 12. 2021 smo v svetovanje v konzorciju Osrednje JV regije vključili 1764 svetovancev. Svetovanje je bilo zaključeno za 1400 svetovancev oziroma 79,37 %. Za ostale svetovalni proces še ni zaključen.

Od 1764 vključenih svetovancev je bilo 863 oziroma 48,9 % moških in 901 oziroma 51,1 % žensk. Starejših od 45 let je bilo 604 svetovancev oz. 24,2 %. Največ udeležencev je bilo iz starostne skupine od 30 do 44 let (45,2 %). Pregled trajanj svetovalnih obravnav kaže, da je bilo 87 % ali 2818 obravnav daljših od trideset minut. Svetovanci so največ svetovanja potrebovali za vsebine kot so neformalne oblike izobraževanja za osebni razvoj, neformalne oblike izobraževanja za delo, poklic in načrtovanje in razvoj kariere.

Namen:
Razvijati in izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujemo za vse večje zahteve vsakdanjega življenja, delovnega procesa, večjo zaposljivost in mobilnost.

Cilji:

  • Ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
  • S svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter razvijanju ključnih kompetenc.
  • Poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami …) s ciljem povečati zaposlenim dostop do vseživljenjskega učenja in zagotoviti večjo vključenost.

Opis:
Konzorcij projekta je bil pri motiviranju zaposlenih za vključitev v svetovalne aktivnosti aktiven na več načinov. Osebni obiski večjih podjetij, s katerimi smo v preteklosti na področju svetovanja že sodelovali, so pripevali k prepoznavanju prednosti svetovanja za zaposlene. Delodajalce je predvsem zanimal prispevek k razvijanju poklicnih in mehkih kompetenc zaposlenih, kar smo dosegli z osebnimi mapami dosežkov, akcijskimi načrti za razvoj kariere in drugimi pripomočki. Po uspešnih predstavitvah smo svetovanje izvajali v 27 večjih podjetjih (Adria d.o.o., Revoz d.o.o., Podgorje d.o.o., Komunala d.o.o. in drugi). Ostali svetovanci so prihajali iz cca. 300 različnih manjših podjetjih in zavodov, skupaj iz 59 različnih občin. Te smo dosegli na različne načine, in sicer smo si pomagali z letaki, ki smo jih preko Pošte Slovenije pošiljali na vsa gospodinjstva in vsem delodajalcem v našem delu regije, z objavami v lokalnem časopis in preko socialnih omrežjih. Največji uspeh pa smo dosegli z informiranjem od ust do ust, pri čemer so bili zadovoljni svetovanci naši ambasadorji.

Na uspešnost svetovalne dejavnosti so vplivali tudi izmenjave izkušenj s strokovnimi in strateškimi partnerji. Strokovni partnerji, kot je Univerza v Novem mestu, Zavod za zaposlovanje Novo mesto, Knjižnica Novo mesto, Posvetovalnica za starše, Razvojni center in drugi smo aktivno sodelovali na različnih strokovnih srečanjih. Z njihovo pomočjo smo informacije širili preko njihovih spletnih straneh, s predstavitvami na posvetih z delodajalci in drugih predstavitvah na različnih sejah in srečanjih. Med strateške partnerje štejemo osem občin v novomeški Upravni enoti. Preko njih smo dostopali do občanov v njihovem kraju, opravili predstavitve na dislokacijah svetovalnega središča in pripravili zanimive članke v njihovih občinskih glasilih.

Odzivi potencialnih svetovancev so bili različni. Po prvih odzivih sodeč niso vedeli, kaj počnemo oziroma so na pobudo delodajalcev odreagirali z nizko motiviranostjo. Po prvem stiku pa smo hitro našli skupen jezik in ugotavljali njihove potrebe, želje in cilje. Tako je običajno po prvi svetovalni obravnavi sledila tudi druga ali tretja in več, na katerih smo podprli svetovančevo reševanje problema. Na nadaljnjih obravnavah smo se dotaknili tudi ugotavljanja in vrednotenja znanja, za kar večina ni vedela.

Aktivno smo se vključevali v promocijske aktivnosti v okolju. S stojnicami znanja ali skupinskimi delavnicami smo obiskovalcem predstavili vsebino našega dela. Sodelovali smo v vsakoletnih Tednih vseživljenjskega učenja, Paradi učenja, Dnevih svetovanja za znanje, regijskem Festivalu zaTE, Dnevih odprtih vrat, Tednu izobraževanja za trajnostni razvoj, informativnih dnevih in podobno.

Z izborom ambasadorjev učenja v letih 2018 in 2020 smo naredili še korak naprej. Z njihovo pomočjo smo izpeljali nekaj predstavitvenih delavnic in z njihovo podporo so nas prepoznali kot zaupanja vredni svetovalci.

Dosežki:
Podatki so do konca januarja 2021:

Spletna stran:

YouTube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UC-bnCJ2iVOntUr5Cp08yZHg/videos 

Promocija primera dobre prakse:

Objava kazalnikov v knjižici Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022 (str. 8)

Predstavitve na različnih dogodkih:

Objave v različnih medijih:

 Kontakt:

Brigita Herženjak (T: 07 3934 556, 031 592 448, E: brigita.herzenjak@ric-nm.si)
Tadeja Arkar (T: 05 9075 714, 041 686 721, E: tadeja.arkar@ric-nm.si)
Ana Marija Blažič (T: 07 3934 552, 031 701 191, E: ana.marija.blazic@ric-nm.si)

Kristina Jerič (T: 07 3482 108, 031 745 575, E: kristina.jeric@ciktrebnje.si)
Sabina Tori Selan (T: 07 3482 104, 041 703 896, E: sabina.tori-selan@ciktrebnje.si)
Patricija Pavlič (T: 07 3482 101, 041 258 455, E: patricija.pavlic@ciktrebnje.si)

Tanja Loparec (T: 07 39 34 735, E: svetovanje.grm@gmail.com)

Marjana Šporar T: 07 3932 209, E: svetovanje@sc-nm.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
 Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije z dogodkov v letih 2018, 2019, 2020 in 2021:

Ambasadorji učenja 2018:

Videi na YouTube kanalu:

Letak:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic