Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na ukrep Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene gorenjske regije 2016–2022

Širši okvir:
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Časovni okvir:
17. junij 2016-31. marec 2022

Dodeljena sredstva:
1.215.692,15 EUR

Financerja:

  • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
  • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Kohezijska regija:
Zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec konzorcija:
LU Jesenice

Konzorcijski partnerji:
LU Kranj,
LU Škofja Loka,
Biotehnični center Naklo ter
Šolski center Kranj.

Udeleženci:
Do 31. 12. 2021 se je v projekt vključilo 3.131 zaposlenih, od tega jih je 82 % pridobilo kvalifikacijo po zaključku svetovanja.

Glede na izobrazbeno strukturo je 12,9 % zaposlenih imelo zaključeno osnovno šolo ali manj, 56,5 % zaključeno srednjo šolo, 30,7 % pa končano visoko ali univerzitetno izobrazbo.

V projekt je bilo vključenih 41 % moških in 59 % žensk; 45,3 % je bilo starejših od 45 let; med vsemi vključenimi je bilo 18,5 % migrantov, udeležencev tujega rodu (od tega moških 62 %), pri ženskah pa kot ranljive ciljne skupine prevladujejo invalidi (67,4 %).

Namen:
Pomoč posameznikom pri sprejemanju odločitev o izobraževanju, karierni orientaciji, predstavljanju svojih kompetenc, znanja in spretnosti, izdelavi svoje zbirne mape oz. elektronskega portfolija.

Cilji:

  • Ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
  • S svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter razvijanju ključnih kompetenc.
  • Poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami …) s ciljem povečati zaposlenim dostop do vseživljenjskega učenja in zagotoviti večjo vključenost.

Opis:
Pri izvajanju svetovalne dejavnosti in vrednotenja znanja zaposlenih smo sodelovali z različnimi organizacijami, podjetji kot tudi z javnimi zavodi v regiji. Vključeni smo bili v projekt Zveze svobodnih sindikatov Slovenije – Za socialni dialog.

Izvajali smo poglobljena svetovanja in vrednotili neformalna znanja zaposlenih. Od vključenih udeležencev beležimo 17 % vrednotenj neformalno pridobljenih znanj, in sicer največ na področju digitalne pismenosti, tujih jezikov, učenje učenja in komunikacije. Pri vrednotenju smo sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci. Pripravili smo motivacijske delavnice, ki so vodile v vrednotenje komunikacijske kompetence.

Zaposlenim smo svetovali in jih motivirali za vključitve v programe za pridobitev kompetenc, neformalnih programov vseživljenjskega učenja, programe za pridobitev izobrazbe, NPK in javnoveljavnih programov. Uporabljali smo svetovalne pripomočke in orodja za vrednotenje ter nudili pomoč pri pripravi Europass življenjepisa in zbirne mape NPK.

Razvili smo novo orodje za vrednotenje podjetnostne kompetence in pilotno izpeljali vrednotenje te kompetence.

Dosežki:
V regiji, ki šteje 206.621 prebivalcev, je bilo 3.131 zaposlenih vključenih v svetovanje (31. 12. 2021).

Z izpeljanimi aktivnostmi smo zaposlene spodbudili k razmišljanju o lastni vrednosti in potencialu, ki ga lahko nadgradijo in z njim doprinesejo k razvoju celotne družbe.

V projekt so bili vključeni 4 svetovalci.

Poleg ostalih promocijskih dejavnosti smo objavili kratke videe na kanalih YouTube (LU Jesenice in  ŠC Kranj) ter na spletni strani LU Kranj). Pripravili in objavili smo strip Od Žige Zoisa do Šolskega centra Kranj.

Spletna stran:

YouTube kanal:
https://www.youtube.com/user/LUJesenice

Promocija primera dobre prakse:

Objava kazalnikov v knjižici Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022 (str. 8)

Seznam najodmevnejših objav v medijih:

Promocijski video: 
https://www.youtube.com/watch?v=uuEdZvPK-vo  

Kontakt:

Lea Zlodej (T: 04 583 38 09; E: leaz@lu-jesenice.net
Polona Knific (T:  04 583 38 05; M: polona.knific@lu-jesenice.net)  

Mojca Rozman (T: 04 280 48 23; E: mojca.rozman@luniverza.siizobrazevanje@luniverza.si) 

Tanja Avman (T: 04 506 13 80; E: tanja.avman@lu-skofjaloka.si)
Mare Žvan (T:; E:  mare.zvan@lu-skofjaloka.si
Jaka Šubic (T:  04 506 13 60; E: jaka.subic@lu-skofjaloka.si) 

Nada Zupanc (T: 04 277 21 04; E: nada.zupanc@bc-naklo.si)

Polonca Hafner Ferlan (T: 04 280 40 27; E: polonca.hafner-ferlan@guest.arnes.si

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
 Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije z dogodkov:

Promocijski videi:

Izjava:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic