Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na ukrep Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene pomurske regije 2016–2022

Širši okvir:
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Časovni okvir:
20. junij 2016 – 31. marec 2022

Dodeljena sredstva:
613.324,75 EUR

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Kohezijska regija:
Vzhodna Slovenija – KRVS

Nosilec konzorcija:
Ljudska univerza  Murska Sobota

Konzorcijski partnerji:
Ljudska univerza Lendava in Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona.

V letih 2016 in 2017 je sodelovala tudi Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

Udeleženci:
Do 31. januarja 2022 se je v svetovanje vključilo 1.456 zaposlenih oseb, delež vključenih v nadaljnje izobraževanje je bil 78,5 %.
V programe za dvig izobrazbene ravni se jih je vključilo 5,7 %, 6,2 % v javnoveljavne in 82,7 % v programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc, 1,7 % se jih je vključilo v postopke za pridobitev NPK/TPK in 3,7 % v postopke za pridobitev drugih certifikatov.
57,5 % je imelo izobrazbo ISCED 3.
57,2 % vključenih je bilo starejših od 45 let.
Med vključenimi je bilo 58,5 % žensk in 41,5 % moških.
15 % vključenih je iz ranljivih skupin, od tega večina priseljencev in pripadnikov manjši, ena petina pa ima status invalida.

Namen:

Razvijati in izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujemo za vse večje zahteve vsakdanjega življenja, delovnega procesa, večjo zaposljivost in mobilnost.

Cilji:

 • Ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
 • S svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter razvijanju ključnih kompetenc.
 • Poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami …) s ciljem povečati zaposlenim dostop do vseživljenjskega učenja in zagotoviti večjo vključenost.

Opis:
Vsi partnerji smo izvajali brezplačno in zaupno informiranje in svetovanje ter vrednotenje neformalno pridobljenih znanj, veščin in spretnosti za potrebe pridobivanja novih znanj, kompetenc, NPK ali višje stopnje izobrazbe zaposlenih odraslih.

Po modelu ISIO smo dejavnost izvajali na sedežih partnerskih organizacij, na mobilnih točkah v različnih podjetjih in organizacijah ter vzporedno z drugimi promocijskimi dogodki v okviru različnih aktivnosti za vzpodbujanje vseživljenjskega učenja.

Vsi partnerji smo izvajali načrtovane in usklajene promocijske aktivnosti v regionalnih medijih, ob različnih dogodkih in pod enotno grafično in medijsko podobo.

Dejavnost smo izvajali za posameznike in skupine na območju statistične regije Pomurje. Sodelovali smo s ključnimi partnerji, v okviru Strateškega sveta Svetovalnega središča Murska Sobota. Za izvedbo aktivnosti smo oblikovali Svetovalno skupino svetovalcev, vključenih v projekt.

Dosežki:
Podatki so do konca januarja 2021:

 • v regiji, ki šteje 114.725 prebivalcev, je bilo v svetovanje vključenih1.456 zaposlenih;
 • 78 % se je že vključilo v različne oblike izobraževanja in učenja;
 • aktivno delovanje 2,9 svetovalcev v projektu;
 • regija Pomurje ima 26 občin in iz vseh smo imeli udeležence svetovanja;
 • v aktivnosti projekta sta vključena strateški svet Svetovalnega središča Murska Sobota (v njem so predstavniki MO Murska Sobota ter občin Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona, OO ZSSS Pomurje, Pomurske gospodarske zbornice, ZRSZ, Območna Obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, Razvojnega centra Murska Sobota, Center za socialno delo, Zavod RS za šolstvo in partnerji v projektu) in Strokovni aktiv ISIO – oba sta pomembna dejavnika pri skupnem informiranju in ozaveščanju širše javnosti o možnostih in pomenu svetovanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja;
 • glede na potrebe in interese udeležencev svetovanja smo sodelovali z vsemi organizacijami in šolami, ki izvajajo programe izobraževanja odraslih v regiji in širše;
 • letne načrte promocijskih aktivnosti, ki so vključevali objave na regionalnih radijskih in televizijskih postajah (Murski val, Radio Maxi, Radio Romic (romska manjšina) in MMR (madžarska manjšina), TV AS in TV Idea), pri ponudnikih spletnih novic (Sobotainfo in Pomurec.com), v regionalnih tednikih (Vestnik in Oglasnik 365 Prekmurje) ter glasilih občin, smo izvajali vsi partnerji;
 • promocijski videi na YouTube kanalih;
 • projektne novice na socialnih omrežjih partnerjev;
 • sodelovanje na različnih strokovnih dogodkih na lokalnem, regijskem in nacionalnem nivoju, s katerimi smo pripevali k poglobitvi strokovnega partnerstva in povezovanju pri izvajanju skupnih aktivnosti svetovalne dejavnosti.

Udeleženci so prihajali na lastno pobudo ali po animacijah v podjetjih in obratih. Z delodajalci smo sodelovali direktno ali pa posredno preko zbornic in združenj. Izvajanje svetovalnih aktivnosti smo prilagajali potrebam zaposlenih in tudi podjetij. Izvajali smo jih tako na sedežu središč, kot tudi na delovnih mestih udeležencev.

V okviru regijske mreže Zveze svobodnih sindikatov Slovenije smo sodelovali v projektu Za krepitev socialnega dialoga.

Spletna stran:

YouTube kanal:

Promocija primera dobre prakse:

Objava kazalnikov v knjižici Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022 (str. 10)

Predstavitve na različnih dogodkih:

Izbrane objave v tiskanih medijih (vse so zbrane tukaj):

Gostovanje v oddaji Dobro jutro, RTV Slovenija, 15. april 2021(od 31. minute)

Objavam na regionalnih radijskih postajah lahko prisluhnete tukaj. Predstavljamo nekaj zadnjih:

Spletne objave (vse so zbrane tukaj):

Objave na YouTube kanalu:

 Kontakt:

Alojz Sraka (T: 02 536 15 76 oz. 031 637 243; E: svetovalno.sredisce@lums.si)
Lea Golub (T: 02 536 15 63; E: lea.golub@lums.si)
Dragana Vučković (T: 02 536 15 64; E: dragana.vuckovic@lums.si)

Sonja Feher (T: 02 578 91 94; E: sonja@lulendava.si)

Tamara Duh (T: 02 564 87 16; E: tamara.duh@lu-gradgona.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
 Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije z dogodkov v letih 2017–2021:

Videi na YouTube kanalu:

Oglasa:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic