Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na ukrep Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene v Posavju 2016–2022
(Information and counselling activities for employees of the Posavje Region from 2016 to 2022)

Širši okvir:
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Časovni okvir:
1. september 2016–31. marec 2022

Dodeljena sredstva:
341.941,05 EUR

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Kohezijska regija:
Vzhodna Slovenija – KRVS

Nosilec konzorcija:
LU Krško

Udeleženci:
Do 31. 12. 2021 se je v projekt vključilo 918 zaposlenih, od tega jih je 82 % pridobilo kvalifikacijo po zaključku svetovanja.

Glede na izobrazbeno strukturo je 5,7 % zaposlenih imelo zaključeno osnovno šolo ali manj, 48,9 % zaključeno srednjo šolo, ostali pa končano visoko ali univerzitetno izobrazbo.

V projekt je bilo vključenih 40 % moških in 60 % žensk.

38 % udeležencev je bilo starejših od 45 let.

Med vsemi vključenimi je bilo 27 % migrantov, udeležencev tujega rodu.

Namen:

Okrepiti oziroma izboljšati želimo kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Brezplačno svetovanje je namenjeno podjetjem in vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela, delovnem mestu in v osebnem življenju.

Cilji:

 • Ciljni skupini zaposlenim nuditi poglobljeno, kakovostno in strokovno svetovalno podporo, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja s pomočjo: analize potreb po izobraževanju ter potrebe po razvoju kariere, izdelave načrta izobraževanja in načrta razvoja kariere; izdelave portfolijev; izvajanja postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc; usmerjanja k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij.
 • S svetovanjem prispevati k višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno), k večji fleksibilnosti, mobilnosti, konkurenčnosti na trgu dela, k spodbujanju razvoja kariere ter razvijanju ključnih kompetenc.
 • Poglobiti oz. vzpostaviti in razviti partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami …) s ciljem povečati zaposlenim dostop do vseživljenjskega učenja in zagotoviti večjo vključenost.

Opis:
Pri izvajanju svetovalne dejavnosti in vrednotenja znanja zaposlenih smo sodelovali z različnimi organizacijami, podjetji kot tudi z javnimi zavodi v regiji Posavje.
Izvajali smo poglobljena svetovanja in vrednotili neformalna znanja zaposlenih. Izvedli smo 1.886 obravnav, od tega 1.700 svetovalnih obravnav in 186 obravnav vrednotenja. Od vključenih udeležencev beležimo 15 % vrednotenj neformalno pridobljenih znanj, in sicer največ na področju digitalne pismenosti, tujih jezikov, priprav portfolijev, zbirnih map za postopke NPK, med vsemi prevladuje vrednotenje kompetence sporazumevanja v slovenskem jeziku za priseljence. Pri vrednotenju smo sodelovali tudi z zunanjimi izvajalci, med njimi je največ učiteljev. Pripravili smo motivacijske delavnice, ki so vodile v vrednotenje za program formalnega izobraževanja v dveh podjetjih. 
V sodelovanju z ACS smo v podjetju pilotno izvedli vprašalnik za vrednotenje ključne kompetence »kulturna zavest in izražanje v turistični dejavnosti« za zaposlene. 
V sodelovanju s kadrovsko službo v podjetjih smo s postopki ugotavljanja in vrednotenja jezikovne kompetence tujih jezikov sodelovali pri izboru novih zaposlenih, dodatnih spopolnjevanjih za uspešnejše delo zaposlenih, učinkovito komunikacijo v delovnem procesu.
Zaposlenim smo svetovali in jih motivirali za vključitve v programe za pridobitev kompetenc, neformalnih programov vseživljenjskega učenja, programe za pridobitev izobrazbe, NPK, pridobivanja certifikatov (izpiti iz znanja slovenščine na osnovni ravni) in javnoveljavnih programov. Uporabljali smo svetovalne pripomočke in orodja za vrednotenje ter nudili pomoč pri pripravi Europass življenjepisa in zbirne mape NPK.

Preberite še Pogled svetovalke.

Dosežki:
Podatki so do konca januarja 2021:

 • v regiji, ki šteje 75.928 prebivalcev, je bilo v svetovanje vključenih 918 zaposlenih;
 • izvedli smo 1.886 obravnav, od tega 1.700 svetovalnih obravnav in 186 obravnav vrednotenja znanj in spretnosti;
 • v različne oblike izobraževanja in učenja se je vključilo 757 svetovancev: 18 v nadaljnje formalno izobraževanje, 35 v javnoveljavne programe, 9 svetovancev v postopkih pridobivanja NPK, 592 v neformalno izobraževanje splošnih in poklicnih kompetenc, v pridobivanje certifikatov pa 103 svetovanci;
 • v projekt so bile v različnih obdobjih in z različnimi deleži zaposlitve vključene 3 svetovalke;
 • udeleženci svetovanja so prihajali iz vseh šestih občin regije Posavje (najmanj iz občine Bistrica ob Sotli, saj zaposleni iz te občine večinoma odhajajo na delo v Savinjsko regijo, zato smo jih po informiranju po telefonu ali e-pošti napotili v Rogaško Slatino ali Šmarje pri Jelšah, kjer so tudi izvajali programe), pa tudi s Kozjanskega, Šentjerneja, Škocjana, občine Mokronog-Trebelno, Novega mesta;
 • v projekt smo v celoti vključili predstavnike strokovnega in tudi strateškega partnerstva Svetovalnega središča Posavje (MO Krško, Občina Brežice, Center za socialno delo Posavje, Regionalna razvojna agencija Posavje, Zavoda RS za zaposlovanje, OS Sevnica, srednje šole v Posavju, Obrtno-podjetna zbornica Krško, Gospodarska zbornica Krško, Aktiv ravnateljev osnovnih šol v MO Krško);
 • sodelovanje na različnih strokovnih dogodkih v lokalnem okolju, s čemer smo pripevali k poglobitvi strokovnega partnerstva in povezovanju pri izvajanju skupnih aktivnosti svetovalne dejavnosti.

Z izpeljanimi aktivnostmi smo zaposlene spodbudili k razmišljanju o lastni vrednosti in potencialu, ki ga lahko nadgradijo in z njim doprinesejo k razvoju celotne družbe. Veliko zaposlenih je prepoznalo svetovalno dejavnost kot zaželeno pri njihovem kariernem in osebnem razvoju, zato se vračajo v svetovalno središče Posavje, saj prepoznavajo zaupen, strokoven in sočuten odnos svetovalec-svetovanec kot dodano vrednost, v projektu imamo veliko svetovanja po zaključku.

Spletna stran:
https://www.lukrsko.si/svetovanje-za-zaposlene-v-posavju-2016-2022.html 

YouTube kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCTZazzXiIG3DDFm9itipnsw

Promocija primera dobre prakse:

Objava kazalnikov v knjižici Informativno-svetovalna dejavnost in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016–2022 (str. 12)

Izbrane objave v tiskanih medijih:

Projekt Svetovanje za zaposlene v Posavju 2016–2022 smo predstavljali na lokalnih prireditvah v Krškem v vseh letih izvajanja projekta. Najodmevnejše pa so:

 • Dnevi svetovanje za znanje (2021),
 • Festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani leta 2019,
 • Parada učenja (2017–2019, 2021),
 • Tedni vseživljenjskega učenja (2017–2021),
 • Festivali študijskih krožkov,
 • Tržnica Videm v Krškem v okviru Bučarije 2017,
 • Podjetniško-obrtni in kmetijski sejem Brežice (2017),
 • Dnevi slovenskih svetovalnih središč v nakupovalnem centru Supernova in drugih lokacijah (2016–2020),
 • Teden za trajnostni razvoj (2016, 2017, 2019–2021),
 • informativna srečanja v projektu Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016–2019.

 Kontakt:

Ana Kramperšek (T: 07 48 81 171; 051 279 636; E: ana.krampersek@lukrsko.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
 Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije z dogodkov v letih 2017–2021:

Izjava predstavnice podjetja:

Oglasi:

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic