Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Tik d.o.o., proizvodnja medicinskih pripomočkov, Kobarid (TIK d.o.o.) in Posoški razvojni center (PRC) iz Tolmina v projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc v dolini Soče (TIK d.o.o. and Soča Valley Development Centre in the project Getting basic and professional competencies in the valley of the Soča River)

Širši okvir:
Javni razpis Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 (TPK 2016–2019)

Časovni okvir:
1. julij 2016 – 31. marec 2019

Financerja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Kohezijska regija:
zahodna Slovenija – KRZS

Nosilec konzorcija:
Posoški razvojni center Tolmin (PRC)

Konzorcijski partnerji:
Ljudska univerza Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center – MIC

Partnerji v projektu in njihova vloga:
PRC:

 • predstavitev projekta in programov v okviru projekta,
 • usklajevanje potreb podjetja in zaposlenih med vodstvom TIK d.o.o. in organizatorji izobraževanja PRC,
 • izbor ustrezne vsebine in zunanjih sodelavcev,
 • usklajevanje terminov in lokacije izvedb,
 • motiviranje udeležencev pred vključitvijo ter v času trajanja programa,
 • analiza potreb vključenih udeležencev v program,
 • spodbujanje »radovednosti« med udeleženci skozi program,
 • prilagajanje skupini in skupinski dinamiki,
 • usklajevanje in usmerjanje zunanjih izvajalcev glede vsebin in terminskega načrta,
 • spremljanje in koordiniranje programa,
 • ustne in pisne evalvacije z udeleženci in izvajalci.

TIK d.o.o.:

 • predstavitev potreb podjetja (manjše skupine, izvedba delavnic znotraj delovnega časa oz. prilagojeno delovnemu času podjetja in v prostorih delodajalca ipd.),
 • predstavitev želja / tematik za razvijanje kompetenc za potrebe delovnega procesa in zaposlenih,
 • motiviranje zaposlenih za vključitev,
 • organiziranje skupnih sestankov, kjer je PRC predstavil vsebino programa potencialnim udeležencem,
 • sodelovanje s PRC med celotnim potekom programa in podpora,
 • usklajevanje delovnega urnika z zaposlenimi glede na izvedbo programa.

Udeleženci:
Med letoma 2016 in 2018 se je vključilo v programe UŽU – RŽU 36 zaposlenih, od tega 29 starejših od 45 let. 13 udeleženk je imelo končano osnovno, 17 poklicno in 6 srednjo šolo.
Večina udeleženk prihaja iz okoliških vasi Kobarida. V podjetju so zaposlene od samega začetka svoje delovne dobe. Večina za izobraževanje ni bila zainteresirana in so ga v celoti odklanjale. Podjetje je že v prejšnjih letih zaznavalo težave pri vključevanju v različna izobraževanja, saj zaposleni v podjetju niso prepoznavali potreb po dodatnem učenju, izkazovali so celo odpor do kakršnih koli sprememb.
Da bi izboljšali skupinsko dinamiko, smo v vsako od skupin UŽU – RŽU vključili nekaj udeleženk iz drugi gospodarskih družb. Na ta način so se udeleženke družile, spoznavale drugačne načine dela in si izmenjale izkušnje, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno.

Namen:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj(i):
S pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe in so stari 45 let ali več (izjemoma manj), ter jim tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanja lastnih potencialov za kakovostnejše življenje.

Opis:
V podjetju TIK Kobarid, v katerem so v svoji viziji med drugim zapisali, da »… zaposlenim zagotavlja pridobivanje novih znanj in stabilna delovna mesta…«, so od 2016 do 2018 izpeljali program UŽU – RŽU za tri skupine. Gre za 120-urni program, ki prinaša kompetence na področjih zdravja, trajnostnega razvoja, komunikacije, učenje učenja, digitalne pismenosti, finančnega opismenjevanja, osebnega managementa, sporazumevanja v tujem jeziku ter medčloveških odnosov. Program je bil razdeljen na vsebinske sklope, predavanja pa je imelo več različnih predavateljev. Po začetni veliki zadržanosti zaposlenih glede vpisa v kakršnokoli usposabljanj, je bil kasneje program med udeleženci sprejet z navdušenjem, saj je praktično naravnan, vključuje pa tudi strokovne ekskurzije (ki vključujejo tudi predavanja), ki so povezane z nosilno tematiko. Posebnost programa UŽU – RŽU  je v tem, da se vsebina prilagaja potrebam skupine, s tem se poleg ostalih kompetenc razvija tudi proaktivnost pri udeležencih, saj so skozi program usmerjene k interaktivnemu delu in hkrati primorane podajati tako ideje kot tudi rešitve.
Po prvi izvedbi programa UŽU – RŽU v letu 2016 je v spomladanskem obdobju 2017 vpis TIK-ovih zaposlenih v programe narasel. Razlog za povečan vpis v različne programe je bil prenos informacij in pridobljenega znanja na programu UŽU – RŽU  tudi med ostale zaposlene v podjetju.
Samo v računalniške programe (začetni tečaj računalništva, nadaljevalni tečaj Excela) se je vključilo več kot 15 zaposlenih, opazen pa je bil porast vpisa tudi na različne tečaje tujih jezikov.
Vsebina ter praktična naravnanost programa UŽU – RŽU  pa ni imela močnega vpliva le na zaposlene v podjetju, ampak se je odražala tudi v lokalnem okolju. Vpis v programe PTPK se je v občini Kobarid precej povečal.

Dosežki:
Do marca 2019 je bilo izvedenih 6 programov znotraj podjetja:

 • 3 izvedbe programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU – RŽU),
 • 1 izvedba programa Računalniška pismenost za odrasle (program RPO),
 • 1 izvedba programa Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO),
 • 1 izvedba programa splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO).

Posamezniki pa so se vključevali tudi v druge programe, ki jih PRC ponuja iz svojega nabora izobraževanj.
Skupno vključenih v različne programe je bilo več kot ena tretjina od 140 zaposlenih iz podjetja TIK d.o.o..
Dosežki:

 • po začetnem velikem odporu zaposlenih do vključitve v programe je navdušenje za izobraževanje zaradi razgibane in zanimive vsebine ter praktične naravnanosti programov naraslo,
 • pridobljena znanja so udeleženci prepoznali kot zanje koristna in pomembna (tudi) za osebnostni razvoj,
 • spremenila se je miselnost udeležencev izobraževanj o učenju,
 • opazen je verižni učinek prenosa znanj in kompetenc tudi na ostale zaposlene v podjetju, pa tudi širše v okolici,
 • izgrajuje se spreminjanje organizacijske kulture podjetja, ki temelji na povezanosti med vsemi zaposlenimi in sinergijo med zaposlenimi in vodstvom,
 • povečala se je želja po dodatnih znanjih,
 • posamezniki so samozavestnejši, pripravljeni prevzemati odgovornost in se zato bolj pogumno odločajo za zahtevnejša delovna mesta v podjetju itd.

Spletna stran:
https://www.prc.si/programi-projekti/pridobivanje-temeljnih-in-poklicnih-kompetenc-v-dolini-soce

Promocija primera dobre prakse:
Članek na spletni strani Certa d.d.: 26. maj 2017
Predstavitev na 3. strokovnem dogodku EPUO za razvoj temeljnih zmožnosti odraslih: Razvoj kompetenc odraslih na podeželju – priložnosti in izzivi, Žiri, 6. junij 2017
Članek v pubilkaciji SOČAsnik, letnik XVIII št. 2, 2017
Predstavitev na zaključni konferenci projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019, Brdo pri Kranju, 15. februar 2019

Kontakt:
mag. Damijana Kravanja, PRC (T: 05 38 41 511, E: damijana.kravanja@prc.si)
Renata Bajt Kovač, TIK Kobarid (T: 05 38 90 725, E: renata.bajt@tik.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Fotografije:

Udeleženke programa UŽU – RŽU na ekskurziji (2016)

Udeleženke programa UŽU – RŽU med predavanjem o komunikaciji (2017)

Udeleženke programa UŽU – RŽU med delom (2018)

Udeleženke programa UŽU – RŽU med delom (2018)

Video: udeleženke o programu

Video: Direktorica in udeleženke o programu

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic