Osebna izkaznica ukrepa sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni (Co-financing tuition fees for raising the educational level)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.
(Public tender for the Co-financing tuition fees for raising the educational level) v okviru programa Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2022

Dodeljena sredstva: 
4.512.582,40 EUR

Obdobje izvajanja:
1. 1. 2014 do 30. 9. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.

Ciljna skupina:
Posamezniki, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni iz predmeta javnega razpisa in so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, pri čemer imajo pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin prednost posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu,
zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, starejši od 45 let.
Predmet razpisa: Sofinanciranje stroškov izobraževanja (šolnin) posameznikom za zaključene izobraževalne programe oziroma opravljene izpite v
Republiki Sloveniji, ki so navedeni v JR pod točko 2.3.

Status:
V teku

Kohezijska regija:
60 % iz KRVS in 40 % iz KRZS

Nosilci konzorcijev:
Partnerji v posameznih konzorcijih:

Opis:
S tem JR bodo posameznikom sofinancirali šolnine za zaključene izobraževalne programe oziroma opravljene izpite, in sicer:

 • programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja,
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,
 • programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
 • programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
 • programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,
 • maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,
 • poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi,
 • mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,
 • delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslovodskem oziroma delovodskem izpitu.

Pričakovani kazalniki:
Spletna stran ukrepa: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Povezava na primere dobre prakse:
Kontakt: Svetovalci Sklada (T: 01 434 1081, E: dir@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic