Osebna izkaznica ukrepa Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni 2016–2022 (DIR)
(Co-financing tuition fees for raising the level of education from 2016 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Neposredna potrditev operacije (NPO) Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016–2018 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Prek JR za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Dodeljena sredstva: 
4.809.233,85  EUR

Obdobje izvajanja:
Od 23. 6. 2017 (Uradni list RS, št. 31, 23.6.2017) do 16. 10. 2020 (zaradi porabe sredstev se je JR za DIR I zaključil predčasno, in sicer 12. 10. 2020 (Uradnem listu RS, št. 145, 16.10.2020).

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence prebivalstva.

Ciljna skupina:
Posamezniki, ki so zaključili izobraževanje na srednješolski ravni iz predmeta JR in so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem JR, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj, pri čemer imajo pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin prednost posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem JR, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so bili ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, starejši od 45 let.

Status:
Zaključen

Kohezijska regija:
60 % iz KRVS in 40 % iz KRZS

Nosilec ukrepa:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Opis:
S tem ukrepom je zagotovljeno sofinanciranje stroškov izobraževanja (v nadaljevanju: šolnin) posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: programi):

 • programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji nižjega poklicnega izobraževanja,
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), ki se zaključijo s spričevalom o zaključnem izpitu, vključno s prekvalifikacijo na isti stopnji srednjega poklicnega izobraževanja,
 • programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
 • programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki se zaključijo s spričevalom o poklicni maturi,
 • programi gimnazije in opravljanja splošne mature, ki se zaključijo s spričevalom o splošni maturi,
 • maturitetni tečaj, ki se zaključi s spričevalom o splošni maturi,
 • poklicni tečaji (PT), ki se zaključi s spričevalom o poklicni maturi,
 • mojstrski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o mojstrskem izpitu,
 • delovodski in poslovodski izpiti, vključno s pripravami na izpite, za katere se pridobi spričevalo o poslovodskem oziroma delovodskem izpitu.

Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe, ki so navedeni v JR. Upravičen je do sofinanciranja šolnine do največ 2.500 EUR.

Pričakovani kazalniki:
Pričakovano: 2.898 udeležencev.
Doseženo: 2.935 udeležencev

Spletna stran ukrepa:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS (T: 01 4345 876, E: dir@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic