Osebna izkaznica ukrepa Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do 2022
(Promotion, animation and learning assistance from 2018 to 2022)

Viri financiranja:
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %,
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
prek Javni razpis za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022

Dodeljena sredstva:
Skupaj 2.114.000,00 EUR, in sicer za vzhodno kohezijsko regijo 1.268.400,00 EUR, za zahodno kohezijsko regijo 45.600,00 EUR.

Obdobje izvajanja:
od 2018 do 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:
Povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Ciljna skupina:
Odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Predmet javnega razpisa:

a) Promocijske aktivnosti
prispevajo k zavedanju, da izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Aktivnosti prispevajo tudi k večji prepoznavnosti pomena vseživljenjskega izobraževanja in večji vključenosti v izobraževanje za dvig izobrazbene ravni, s posebnim poudarkom na starejših od 45 let in nižje izobraženih.

Zahtevane so naslednje promocijske aktivnosti:
– izvedba najmanj 58 promocijskih dogodkov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in najmanj 38 promocijskih dogodkov v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Promocijski dogodek traja najmanj tri ure (180 min). Promocijski dogodek poudarja pomen izobraževanja za osebni razvoj, socialno vključevanje in večjo zaposljivost. Poseben poudarek je na izobraževalni ponudbi in pomenu vključevanja starejših od 45 let in nižje izobraženih. Pri izvedbi sodelujejo deležniki iz statistične regije (npr.: zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje, šole),
– informiranje o izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe in o izvajalcih teh programov v statistični regiji, kompetencah, ki jih udeleženci pridobijo, možnostih za nadaljnje izobraževanje oziroma usposabljanje, deficitarnih poklicih, potencialnih možnosti za zaposlitev, nudenju učne pomoči ipd.

Informiranje se izvaja najmanj na naslednje načine:
– z mesečnim oglaševanjem v medijih (npr. radio, televizija, časopisi),
– z objavljanjem informacij o izobraževalnih programih in o učni pomoči na spletnih straneh članov konzorcija in na socialnih omrežjih in
– z različnimi informativnimi gradivi (npr. letaki, brošure, zloženke, bilteni).

b) Animacijske aktivnosti
so prilagojene konkretnim potrebam posameznika ali skupine odraslih, v zvezi z vključitvijo oziroma nadaljevanjem izobraževalne poti v programih za pridobitev izobrazbe. Poseben poudarek je na tistih odraslih, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Zahtevane so naslednje animacijske aktivnosti:
– Animacijska aktivnost vključuje izvedbo najmanj 58 animacijskih dogodkov v KRVS in najmanj 38 animacijskih dogodkov v KRZS. Dogodki se organizirajo v sodelovanju z deležniki iz statistične regije (npr.: šole, ki izvajajo izobraževalne programe in priprave na mojstrske, delovodske in poslovodske izpite, zbornice, delodajalci, območne službe za zaposlovanje idr.), z namenom krepitve partnerskih odnosov in spodbujanja odraslih, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje oziroma opravijo izpite.

c) Učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih, ki so vpisani v naslednje izobraževalne programe:
programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), programi gimnazije in opravljanja splošne mature, maturitetni tečaj in poklicni tečaji (PT). Učna pomoč se izvaja tudi za potrebe udeležencev, ki bode opravljali mojstrski, delovodski, poslovodski izpit, vključno s pripravami na izpite.

V okviru organiziranja in izvajanja učne pomoči se zahteva:
– Učna pomoč vključuje razlago in utrjevanje učne snovi ter seznanjanje udeležencev, ki so vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, z učnimi strategijami in tehnikami učenja.

Upravičenci:
Vodja konzorcija je lahko srednja šola, ki je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti, in izpolnjuje še druge razpisne pogoje.
Konzorcijski partner je lahko srednja šola ali javna organizacija za izobraževanje odraslih, katere ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost ali več samoupravnih lokalnih skupnosti ali država in izpolnjuje še druge razpisne pogoje.

Kohezijska regija:
Operacije se bodo izvajale v KRVS in KRZS.

V izvajanje se vključi vse statistične regije, katere so razvrščene po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:
1. Statistične regije z do 100.000 prebivalcev:
– v KRVS: Koroška, Posavska, Primorsko-notranjska in Zasavska.

2. Statistične regije z od 100.000 do 200.000 prebivalcev:
– v KRVS: JV Slovenija, Pomurska in
– v KRZS: Goriška, Obalno-kraška.

3. Statistične regije z nad 200.000 prebivalci:
– v KRZS: Osrednjeslovenska, Gorenjska in
– v KRVS: Podravska in Savinjska.

Nosilci konzorcijev:
Šolski center Novo mesto (KRVS)
Šolski center Nova Gorica  (KRZS)

Konzorcijski partnerji:

KRVS:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Tehniški šolski center Maribor
Šolski center Celje
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Velenje
Šolski center Krško – Sevnica
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

KRZS:
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Kranj
Srednja tehniška šola Koper

Pričakovani kazalniki:

Pričakovani kazalniki učinka v KRVS:
– Število promocijskih dogodkov: 58
– Število animacijskih dogodkov: 58
– Število vključenih v učno pomoč: 4.172

Pričakovani kazalniki učinka v KRZS:
– Število promocijskih dogodkov: 38
– Število animacijskih dogodkov: 38
– Število vključenih v učno pomoč: 2.782

Kontakt:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
Lidija Fischinger (T: 01 4005 354 E: lidija.fischinger@gov.si) 

Viri:
https://atena-v.si/
http://panup.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018003900004/javni-razpis-za-financiranje-promocije-animacije-in-ucne-pomoci-od-2018-do-2022-st–5442-163201814-ob-235518

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic