Osebna izkaznica ukrepa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2016-2017 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta:
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2016–2017 (PUD I)
(Practical training with work from 2016 to 2017)

Viri financiranja:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 10. prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. Izvaja se v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija  in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Dodeljena sredstva:
8.371.448,96 EUR

Obdobje izvajanja:
od 2016 do 2017

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:
Zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijaki in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj:
Spodbujanje zanimanja mladih za poklicno in strokovno izobraževanje, krepiti vlogo delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotavljati, da bodo mladi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni in hitreje.

Ciljna skupina:
Ciljne skupine so dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole.

Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Vodja projekta:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
T: 01 43 45 875 E: pud@sklad-kadri.si 

Viri:
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud/povezava-sistema-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-2016-2017/

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic