Osebna izkaznica ukrepa Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 (PUD II)
(Practical training with work from 2018 to 2022)

Viri financiranja:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.

Program se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 10 Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.2 Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj: 10.2.1 Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Dodeljena sredstva:
21.446.177,96 EUR

Obdobje izvajanja:
od 2018 do 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:
Zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake, vajence in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj:
Uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Ciljna skupina:
Ciljne skupine so dijaki in vajenci srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol

Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake, vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Vodja projekta:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana
T: 01 43 45 875 E: pud@sklad-kadri.si

Viri:
http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-in-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud/

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic