Osebna izkaznica ukrepa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta:
Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021
(Training of mentors to carry out practical on-the-job training from 2016 to 2021)

Viri financiranja:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 % in sicer
prek Javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021«

Dodeljena sredstva:
1.090.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
od 2016 do 2021

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:
Projekt je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočalo boljšo usposobljenost za opravljanje poklica. Projekt spodbuja krepitev usposobljenosti mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom (PUD), in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oz. izobraževanja (vajenci). Za mentorje v podjetjih se bodo izvajala vsaj 24-urna usposabljanja, skladno s programom usposabljanja.

Cilj:
Krepitev kompetenc mentorjev v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih.

Ciljna skupina:
mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktično usposabljanje z delom za dijake srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo praktični del izobraževanja za študente višjega strokovnega izobraževanja ter mentorji, zaposleni pri delodajalcih, ki izvajajo ostale formalne oblike praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (za vajence).

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanja mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe.

Upravičenci:
Prijavitelji so javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe.

Konzorcijski partnerji so javni ali zasebni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2015/2016 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne in strokovne izobrazbe ali višje strokovne izobrazbe, ter zbornice, ki jim je podeljeno javno pooblastilo na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Kohezijska regija:
Izbrana prijavitelja operacijo izvajata v vzhodni in zahodni kohezijski regiji, pri čemer vzhodna regija vključuje: pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko, posavsko, jugovzhodno Slovenijo in primorsko-notranjsko statistično regijo; zahodna regija vključuje: osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško in obalno-kraško statistično regijo.

Vodji projekta:
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Šolski center Kranj

Konzorcijski partnerji v projektu:
ŠC Celje
ŠC Ljubljana
ŠC Nova Gorica
ŠC Novo mesto
ŠC Ptuj
ŠC Velenje
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Biotehniški center Naklo
GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Izobraževalni center Piramida Maribor
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Srednja šola Izola
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Zagorje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Ptuj
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Šolski center Šentjur
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Pričakovani kazalniki:
Prijavitelja bosta skupaj s konzorcijskimi partnerji za skupno 5.000 mentorjev iz podjetji izvedla 24- urna usposabljanja po »Programu za usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov oziroma praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu«, ki je del programa »Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja«.

Posamezni prijavitelj bo izvedel usposabljanja za 2.500 mentorjev, in sicer za 1.325 mentorjev, ki se bodo usposabljanja udeležili v vzhodni kohezijski regiji in za 1.175 mentorjev, ki se bodo usposabljanja udeležili v zahodni kohezijski regiji.

Kontakt:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
Katja Telič (T: 01 400 5472 E: katja.telic@gov.si). 

Viri:
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/Strukturni_skladi/2016/DSVSIO/JR_Mentorji_17_6_16_1Besedilo.pdf
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/Strukturni_skladi/2016/DSVSIO/JR_Mentorji_8_9_16_Rezultati_JR_Usposabljanje_mentorjev.pdf
http://paum.sckr.si/index.php
https://www.usposabljanje-mentorjev.si

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic