Osebna izkaznica projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II)
(Strengthening the competencies of professionals in the field of managing an innovative educational institution in the period from 2018 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.1. – Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse staroste skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc.

Dodeljena sredstva: 
2.813.809,99 EUR

Obdobje izvajanja:
1. 10. 2018 do 31.  8. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Projekt je namenjen izboljšanju in poglabljanju tistih kompetenc, ki jih strokovni sodelavci nujno potrebujejo na delovnem mestu zaradi nenehnih sprememb narave dela. Z upoštevanjem aktualnega razvoja sistema vzgoje in izobraževanja bo v okviru projekta potekala implementacija in nadgradnja rezultatov in znanj, razvitih v obdobju 2007–2013 in 2014–2018, in sicer v obliki izvajanja profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev.

Cilj:
Usposobiti strokovne sodelavce za:

 • razlikovanje, razvijanje in ustrezno rabo podjetništva kot pristopa in podjetnosti kot lastnosti,
 • vseživljenjsko učenje,
 • obvladovanje načrtovanja vseživljenjske kariere,
 • jezikovne kompetence strokovnih delavcev,
 • inovativni pristop v poučevanju,
 • vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc,
 • ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti z in za uporabo podatkov NPS in mature kot podpora procesom samoevalvacije in izboljšanje učenja in poučevanja,
 • spodbujanje preventivnih dejavnosti na področju duševnega in telesnega zdravja ter dejavnosti na področju socialnega in čustvenega učenja kot prispevka k ustvarjanju varnega in zdravega učnega okolja,
 • spodbujanje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja.

Projektni cilj je, da profesionalno usposabljanje uspešno zaključi več kot 11.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Ciljna skupina:
Strokovni in vodstveni delavci na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih, ki bodo vključeni v programe profesionalnega usposabljanja.

Status:
V teku

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec:
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)

Partnerji:

 • Andragoški center Slovenije (ACS),
 • Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS),
 • Center RS za poklicno izobraževanje (CPI),
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD),
 • Državni izpitni center (RIC Ljubljana),
 • Šola za ravnatelje (ŠR).

Opis:
Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo zahteva nenehno poglabljanje in pridobivanje novih kompetenc. Zaradi nenehnega spreminjanja narave vzgojno-izobraževalnega dela so potrebna usposabljanja tako na področju novih disciplinarnih znanj kot tudi veščin za posredovanje znanja z novimi, naprednimi metodami učenja in pedagoškimi pristopi. Gre za podjetništvo, vseživljenjsko učenje, jezikovne kompetence, inovativne pristope k poučevanju, vodenje javnega zavoda z uporabo IKT in drugo.

Strokovni in vodstveni delavci in šol se bodo v okviru projekta usposabljali za kontinuirano uvajanje novih pristopov pri vzgojno-izobraževalnem delu in za doseganje večje kakovosti rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela, kar je temeljna lastnost inovativnega javnega zavoda.

Pričakovani kazalniki:

 • število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposablja,
 • delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja.

Spletne strani:

Kontakt:

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic