Osebna izkaznica ukrepa Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022
(Promotion of vocational education from 2021 to 2022)

Viri financiranja:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

Projekt Promocija poklicnega izobraževanja 2021–2022 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: 10, Znanje spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.2 Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifičnega cilja 1: Prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Dodeljena sredstva:
700.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 3. 2021 do 31. 11. 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta:
Namen projekta je večja privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanj, oglaševanj in drugih aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je namen projekta spodbujanje kariernega razvoja najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo.

Cilji:

 • promocija z namenom povečanja privlačnosti in konkurenčnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja;
 • zviševanje ugleda in privlačnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in poklicev, za katere je zahtevana poklicna in strokovna izobrazba vključno s tovrstno izobrazbo pridobljeno po vajeniškem sistemu;
 • skrb za nadarjene v poklicnem in strokovnem izobraževanju;
 • povezovanje izobraževanja in trga dela z možnostjo preizkušanja novih oblik sodelovanja;
 • zagotavljanje kvalitetnih in lahko dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih in aktualnih poklicih in poklicih prihodnosti;
 • spodbujanje sistematičnega sodelovanja z delodajalci oziroma institucijami, ki izhajajo iz javnega razpisa za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP), katerih ena pomembnejših nalog je tudi skrb za kadre vseh profilov, vključno s kadri poklicnega in strokovnega izobraževanja, seveda za poklicna področja kjer relevantno in na njihovo pobudo.

Ciljna skupina:
Mladi od 16. do 25. leta, delodajalci in socialni partnerji.

Predmet:

 • število vključenih mladih od 16. do 25. leta na tekmovanje SloveniaSkills,
 • število mladih od 16. do 25. leta na predtekmovanjih,
 • število izvedenih videoposnetkov,
 • število bodočih dijakov, ki bodo obiskali tekmovanja SloveniaSkills,
 • število panog na tekmovanjih SloveniaSkills.

Status:
V teku.

Kohezijska regija:
Obe: Vzhodna Slovenija (58 % KRVS), Zahodna Slovenija (42 % KRZS).

Opis:
Projekt spodbuja zanimanja mladih za poklicno in strokovno izobraževanje, krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu ter zagotavlja, da bodo mladi na trg dela vstopali hitreje in bolj praktično usposobljeni.
Projekt promovira poklicno in strokovno izobraževanje z aktivno udeležbo mladih med 16 in 25 letom starosti, delodajalcev in drugih socialnih partnerjev. Promocijski učinek nastaja pred in med izvedbo nacionalnih tekmovanj in šolskih predtekmovanj v poklicnih spretnostih, ter neposredno po zaključku teh tekmovanj.

Pričakovani rezultati:

 • načrtovanje, promocija in izvedba nacionalnih tekmovanj – SloveniaSkills; število mladih od 16 do 25 let vključenih v SloveniaSkills (specifični kazalnik učinka);
 • število mladih od 16 do 25 let na predtekmovanjih (specifični kazalnik učinka);
 • število panog na tekmovanjih SloveniaSkills (specifični kazalnik rezultata);
 • izvedena šolska predtekmovanja v 3 panogah (aranžerstvo, cvetličarstvo, kamnoseštvo);
 • dolgoročna strategija objavljanja in oglaševanja na družbenih omrežjih (izvedba promocijskih aktivnosti; videoposnetki – specifični kazalnih učinka);
 • število bodočih dijakov, ki bodo obiskali tekmovanja (specifični kazalnik učinka);
 • razvit sistem predtekmovanj za kvalifikacije za nacionalno tekmovanje (poenotenje kriterijev, ki določajo kdo in pod kakšnimi pogoji se lahko kvalificira na tekmovanje SloveniaSkills;
 • spletna stran prilagojena v skladu z zakonom ZDSMA;
 • obiski mladih in njihovih staršev v obrtniških delavnicah in predstavitev podjetij;
 • izvedba promocije obrtniških poklicev na sejmih (obrtniškem sejmu);
 • promocija poklicev prihodnosti – priročnik s predstavljenimi poklici prihodnosti, njihove značilnosti in prednosti;
 • promocija poklicnega izobraževanja s poudarkom na deficitarnih poklicih in poklicih prihodnosti v različnih medijih (objave na FB, Instagramu).

Kontakt:
Center RS za poklicno izobraževanje
Helena Žnidarič, vodja projekta (T: 01 5864 238, E: helena.znidaric@cpi.si)
Aleksandar Sladojević, koordinator projekta (T: 01 5864 225, E: aleksandar.sladojevic@cpi.si)

Viri:
https://cpi.si/kohezijski-projekti/promocija-poklicnega-izobrazevanja-2021-2022/

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic