Osebna izkaznica programa Platforma za napovedovanje kompetenc za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Platforma za napovedovanje kompetenc (PNK)
(Competence prediction platform)

Viri financiranja:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, prednostna naložba 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dodeljena sredstva:
462.203,60 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 8. 2021 do 31. 3. 2023

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namen projekta:
Razvoj sistema napovedovanja potreb po znanjih in ugotavljanja vrzeli po kompetencah na trgu dela za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje.

Cilji:

 • nadgraditi kratkoročno napovedovanje kompetenc in poklicev (do 1 leta) na podlagi obstoječih metod in orodij;
 • razviti metodologijo srednjeročnega (3–5 let) in dolgoročnega (10 let) napovedovanja;
 • pomagati pri vzpostavitvi institucionalnega sodelovanja ključnih deležnikov za nadaljnji razvoj, uporabo in širitev platforme (npr. ponudniki izobraževanja, gospodarske zbornice ipd.).

Dolgoročni učinki platforme naj bi bili:

 • večja usklajenost ponudbe in povpraševanja na trgu dela;
 • zmanjševanje strukturnih razlik in
 • večja usposobljenost slovenskega prebivalstva.

Ciljna skupina:

 • institucije in drugi deležniki na trgu dela (ZRSZ, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, UMAR, SURS, socialni partnerji);
 • oblikovalci politik oziroma resorna ministrstva in službe;
 • strokovna in širša javnost;
 • iskalci zaposlitve, zaposleni in delodajalci (v fazi testiranja uporabe razvitih orodij za napovedovanje potreb po poklicih in kompetencah).

Status:
V teku.

Kohezijska regija:
Obe: KRVS in KRZS.

Nosilec projekta:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)

Partner:
Zavod RS za zaposlovanje

Opis:
Neposredni rezultat projekta PNK – platforma za napovedovanje kompetenc – bo v prihodnosti odigrala ključno vlogo pri pravočasni pripravljenosti na izzive prihodnosti in resne spremembe na trgu dela. Z njimi se bomo soočili kot s posledico vse močnejšega in hitrejšega uvajanja novih tehnologij, digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in drugačnih oblik dela.

V projektu bodo razvili dolgoročni sistemski pristop k napovedovanju kompetenc: platformo za napovedovanje kompetenc. Platforma bo sistemsko orodje za napovedovanje potreb po znanjih in ugotavljanju vrzeli po kompetencah za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje. Sistem bo omogočil nadgradnjo napovedovanja poklicev in kompetenc za obdobja od 1 do 10 let ter vzpostavil institucionalno sodelovanje ključnih deležnikov za nadaljnji razvoj politik vseživljenjskega izobraževanja, vseživljenjske karierne orientacije, štipendijske politike in zaposlovanja.

Naložba bo omogočila nadgradnjo ter poglabljanje kompetenc in spretnosti zaposlenih skladno s potrebami trga dela in s tem krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Pričakovani rezultati:

 • razvoj iskalnika po prostih delovnih mestih z dodatnimi funkcijami in informacijami, ki bo iskalcem zaposlitve pomagal na karierni poti;
 • razvoj iskalnika po kandidatih, ki bo delodajalcem omogočal lažje iskanje ustreznih kandidatov in tako prispeval k dolgoročnemu učinku operacije – zmanjšanju strukturnih neskladij na trgu dela;
 • razvoj metodologije srednje (3-5 let) in dolgoročnega (do 10 let) napovedovanja poklicev in kompetenc v sodelovanju z MDDSZ.

Spletna stran projekta:
https://www.ess.gov.si/o_zrsz/razvojni-projekti/projekti-v-izvajanju/projekt/platforma-za-napovedovanje-kompetenc/

Kontakt:
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina IX/6, 1000 Ljubljana
Simona Breznik (T: 031 393 174; E: simona.breznik@ess.gov.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic