Osebna izkaznica projekta Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP) za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Po kreativni poti do znanja 2016–2020 (PKP)
(Creative path to knowledge from 2016 to 2020)

Viri financiranja:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Dodeljena sredstva:
11.635.195,81 EUR (izplačana sredstva: 10.767.172,50 EUR)

Obdobje izvajanja:
od 2016 do 29. 2. 2020

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namen projekta:
Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oziroma vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj.

Cilji:

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov študentom omogočiti podporo za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;
  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja, podjetniške miselnosti ter predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju in kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem prenosa znanja na visokošolske zavode ter v (ne)gospodarstvo omogočiti izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj, kar prispeva h krepitvi dolgoročnega povezovanja visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in posledično prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam (ne)gospodarstva ter
  • vključiti vsaj 4559 dodiplomskih in podiplomskih študentov ter 1530 strokovnih delavcev.

Ciljna skupina:

  • študenti,
  • pedagoški mentorji in
  • delovnih mentorjev iz gospodarstva oziroma negospodarstva.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
Obe: KRVS in KRZS.

Nosilec projekta:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Opis:
Program je omogočil povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom in tako dal možnost študentom za pridobitev praktičnih izkušenj, dodatnih znanj in veščin, ki so vse bolj pomembne za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti.
V okviru sofinanciranih projektov so študenti preučevali kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Doseženi rezultati:
V času izvajanja programa so sofinancirali kar 630 projektov, v katerih je sodelovalo 4243 študentov, 1130 pedagoških mentorjev oziroma koordinatorjev ter 810 predstavnikov gospodarstva ali družbenega okolja. Od leta 2016 do zaključka programa so izpeljali dva javna razpisa za štiri študijska leta:  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020
V sklopu programa so mladi vsako leto na posebnem dogodku predstavili rezultate svojega dela v projektih. Izpeljani so bili naslednji dogodki:

V drugi polovici novembra 2020 je podjetje Valicon opravilo evalvacijo programa. V analizo je bilo vključenih 1.337 udeležencev iz projektov PKP.

Spletna stran projekta:
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/po-kreativni-poti-do-znanja-pkp 

Kontakt: 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije 
(T: 01 4345 888, E: urska.jezovnik@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic