Osebna izkaznica programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 (ŠIPK) za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 (ŠIPK)
(Students Innovative Projects for the Benefit of Society)

Viri financiranja:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

Prek  treh javnih razpisov s petimi odpiranji:

Projekt Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Dodeljena sredstva:
7.290.366,45 EUR (izplačana sredstva: 6.447.034,00 EUR)

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen projekta:
Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.
S programom se bo preko vzpostavljenih aktivnosti spodbujalo reševanje aktualnih vprašanj lokalnega in družbenega okolja, tudi preko usposabljanja študentov in s svetovanjem za ciljne skupine lokalne skupnosti, s čimer bo zagotovljen prispevek h krepitvi dolgoročnega sodelovanja in povezovanja visokošolskih zavodov z negospodarstvom (lokalnim/regionalnim okoljem).
Mladim bo zagotovljeno pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem (razvoj ustvarjalnosti, kreativnosti, podjetnosti, ozaveščanje in senzibiliziranje študentov za probleme lokalne/regionalne skupnosti ipd.), strokovni sodelavci iz lokalnega/regionalnega okolja pa bodo usposobljeni za prepoznavanje in reševanje problematik lokalnega/regionalnega okolja v prihodnje. Zastavljene aktivnosti posledično vplivajo na prilagajanje izobraževalnega sistema potrebam lokalnega/regionalnega okolja oz. družbe nasploh.

Cilji:

  • Okrepljeno sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju.
  • Izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgu dela, s katerim se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem.
  • Razvoj znanj, potrebnih za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposlovanja.

Ciljna skupina:
Učitelji in študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
Obe: KRVS in KRZS.

Nosilec projekta:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Opis:
Program ŠIPK je študentom omogočil, da so pridobili praktične izkušnje že v času študija. Pod vodstvom mentorjev so iskali inovativne rešitve za izzive negospodarskega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju. Tako so se povezali tisti, ki se srečujejo z izzivi, in tisti, ki za te izzive iščejo rešitve.
Poudarek programa je bil na timskem delu, kako spodbuditi kreativnost mladih, kako razmišljati izven okvirjev in kako jim ponuditi možnost, da lahko uresničijo svoje ideje. Na ta način so študenti dobili tudi priložnost, da na trg dela vstopijo čim bolj opremljeni z delovnimi izkušnjami, znanji in praktičnimi veščinami.

Doseženi rezultati:
V času izvajanja programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist je bilo:

  • izplačanih 6.447.034,00 EUR,
  • v kar 413 projektih je sodelovalo 3379 študentov, 467 pedagoških mentorjev, 423 strokovnih sodelavcev in 171 podpornega strokovnega osebja.

Vsako študijsko leto je prineslo več kot 100 uspešno izpeljanih projektov, ki so povezali  študente z negospodarskim in neprofitnim sektorjem. Raznovrstni izvedeni projekti so prinesli odlične rezultate in rešitve za izzive v gospodarstvu na področju naravoslovja, tehnike, družboslovja, umetnosti, humanistike in kmetijstva.

Rezultati so prikazani za posamezna študijska leta:  2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

V drugi polovici novembra 2020 je podjetje Valicon opravilo evalvacijo programa. V analizo je bilo vključenih 742 udeležencev iz projektov ŠIPK.

Program je predstavljen v zloženki.

Spletna stran projekta:
https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/studentski-inovativni-projekti-za-druzbeno-korist-sipk 

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
(T: 01 4341 081, E: info@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
x Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
x Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic