Osebna izkaznica programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (NIUZ) za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 2017–2019 (NIUZ)
(Non-formal education and training from 2017 to 2019)

Viri financiranja:
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)

prek Javnega razpisa za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih, ki je bil 18. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS št. 33/18.

Projekt Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 2017–2019 se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vse življenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Dodeljena sredstva:
2.100.000,00 EUR (izplačana sredstva: 2.047.151,61 EUR)

Obdobje izvajanja:
od 9. 5. 2017 do 31. 1. 2019

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Namen projekta:
Program je bil namenjen spodbujanju usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za povečanje kompetenc in mobilnosti zaposlenih na eni strani ter tudi krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi.

Cilji:

  • spodbujanje vseživljenjskega učenja zaposlenih;
  • ozaveščanje zaposlenih posameznikov o pomenu vlaganja v osebni in karierni razvoj z namenom večanja njihove konkurenčne prednosti na trgu dela;
  • zviševanje usposobljenosti zaposlenih posameznikov z namenom ohranjanja zaposlitev in preprečevanja prehoda neustrezno usposobljenih ali presežnih delavcev v brezposelnost;
  • izboljšati motiviranost in prilagodljivost zaposlenih posameznikov (z dvigom splošnih in generičnih kompetenc zaposlenih);
  • povečanje mobilnosti na trgu dela in zaposlitvenih možnosti zaposlenih posameznikov (tudi razvoj novih kariernih možnosti …).

Ciljna skupina:

  • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
  • samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in
  • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
Obe:

  • 53 % oziroma 1.334 vključenih iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in
  • 47 % oziroma 1.183 vključenih iz kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).

Nosilec projekta:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Doseženi rezultati:
V sklopu programa je bil izveden en razpis, kjer je 1.796 posameznikov, v okviru 2.034 vlog, prejelo sredstva za različna usposabljanja v vrednosti 1.102.700,52 EUR. Posamezni vlagatelj je lahko oddal več vlog za različna usposabljanja.
Vsebine usposabljanj, ki so jih uveljavljali vlagatelji, so bile zelo različne. Največji delež usposabljanj predstavljajo tečaji tujih jezikov (30 odstotkov); usposabljanja s področja mehkih veščin (komunikacija, vodenje, …) predstavljajo 13 odstotkov, usposabljanja s področja informacijske tehnologije 10 odstotkov; usposabljanja s področja nevrolingvističnega programiranja (NLP) 5 odstotkov.  Druge vsebine so bile tudi: računovodstvo in knjigovodstvo, usposabljanja za mediatorje, tečaji za pridobivanje licenc in usposabljanja za strokovne izpite, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), udeležbe na konferencah in seminarjih.

Spletna stran projekta:
https://www.srips-rs.si/sl/razvoj-kadrov/projekti-preteklih-perspektiv/zakljuceni-projekti-2014-2020/neformalno-izobrazevanje-usposabljanje-zaposlenih-niuz

Kontakt:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
(T: 01 4341 585, E: niuz@sklad-kadri.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
x Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
□ Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic