Osebna izkaznica ukrepa Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022
(Financing the implementation of programs for acquiring basic and professional competences from 2018 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (TPK 2018–2022)
via Public tender for acquiring basic and professional competences from 2018 to 2022)

Razpisana sredstva: 
18.296.818,31 EUR (KRVS 60 % KRZS 40 %)

Dodeljena sredstva: 
16.391.246,40 EUR

Obdobje izvajanja:
14. 9. 2018 do 31. 10. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:

 • povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU),
 • izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljne skupine:
Odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Za posamezne razpisane javno veljavne programe so cilje skupine določene posebej:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU):

 • UŽU Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS): manj izobraženi starši otrok v nižjih razredih osnovne šole,
 • UŽU Most do izobrazbe (UŽU MI): manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo,
 • UŽU Moj korak (UŽU MK): osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladanje temeljnih spretnosti,
 • UŽU Izzivi podeželja (UŽU IP): manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji),
 • UŽU Moje delovno mesto (UŽU MDM): manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo,
 • UŽU Razgibajmo življenje z učenjem: starejši odrasli, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje,
 • UŽU Knjige so zame: manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe;

Slovenščina kot drugi in tuji jezik: govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh, od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev, in so dosegli različne stopnje izobrazbe, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta;

Začetna integracija priseljencev (program ZIP): priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta;

Računalniška pismenost za odrasle (program RPO): odrasli, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Predmet ukrepa:

 • sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij,
 • svetovanje v procesu izobraževanja

Status:
V teku

Kohezijska regija:
12 konzorcijev iz KRVZ  in 6 konzorcijev iz KRZS

Nosilci konzorcijev:
KRVS (12):

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 • Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • Ljudska univerza Celje
 • Ljudska univerza Murska Sobota
 • Ljudska univerza Ptuj
 • Ljudska univerza Slovenska Bistrica
 • MOCIS Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
 • UPI  – ljudska univerza Žalec
 • Zasavska ljudska univerza
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Zavod Znanje Postojna

KRZS (6):

 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum
 • Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Ajdovščina
 • Ljudska univerza Koper
 • Ljudska univerza Škofja Loka
 • Posoški razvojni center

Partnerji v posameznih konzorcijih:

Opis:

Sofinancirali se bodo naslednji programi:

 • Programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Računalniška pismenost za odrasle (program RPO)
 • Neformalni izobraževalni programi za odrasle (v nadaljnjem besedilu: NIPO) za sporazumevanje v slovenskem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh (ravneh A1, A2, B1, B2, poslovna konverzacija B2, konverzacija B1, osvežitveni tečaj A1, osvežitveni tečaj A2, osvežitveni tečaj B1 in osvežitveni tečaj B2), pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti ter pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO)
 • Programi za uporabo načel HACCP sistema (programi HACCP)
 • Programi priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (programi NPK)
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika (programi priprave na izpite iz slovenskega jezika)
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov (programi priprave na izpite iz tujih jezikov)
 • Programi priprave na opravljanje izpitov iz znanja računalništva ECDL (programi ECDL)
 • Programi priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka
 • Preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter potrjevanje izpitov.

Za udeležence programov NPK, programov priprave na izpite iz slovenskega in tujih jezikov, programov ECDL ter programov priprave na strokovna izpita iz upravnega postopka se bo sofinanciralo tudi stroške za enkratno preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter opravljanje izpitov.

Zaradi zagotavljanja kakovosti izvedbe vseh razpisanih programov se zahteva izvajanje svetovanja v procesu izobraževanja, ki vključuje vse elemente andragoškega dela s posamezno ciljno skupino.

Pričakovani kazalniki:
Programsko specifični kazalniki:

 • v programe po tem JR bo vključenih najmanj 20.304 udeležencev, od tega 12.182 v KRVS in 8.122 v KRZS. Od vseh vključenih udeležencev pa mora biti najmanj 70 % starejših od 45 let,
 • program bo uspešno zaključilo najmanj 98 % vključenih udeležence;

Kontakt:
Maja Kobal Merkun (T:  01 400 5258, E: maja.kobal-merkun@gov.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic