Osebna izkaznica projekta Financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022 vezanega na ukrep Sofinanciranje izobrazevanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022
(Financing promotion, animation and learning assistance from 2018 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022
(Public tender for financing promotion, animation and learning assistance from 2018 to 2022)

Dodeljena sredstva: 
2.114.000 EUR

Obdobje izvajanja:
6. 6. 2018 do 31. 8. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni, in sicer: programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI), poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) in gimnazije, opravljanje splošne mature, maturitetnega tečaja in poklicnega tečaja (PT), opravljanje mojstrskega, delovodskega, poslovodskega izpita, vključno s pripravami na izpite.

Ciljne skupine:
Odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa zajema:

 • promocijske aktivnosti,
 • animacijske aktivnosti,
 • učna pomoč za udeležence izobraževanja odraslih.

Status:
V teku

Kohezijska regija:
Obe

Nosilci konzorcijev:
Šolski center Novo mesto (KRVS)
Šolski center Nova Gorica (KRZS)

Partnerji v posameznih konzorcijih:

 • Šolski center Novo mesto:
  • Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
  • Šolski center Krško – Sevnica
  • Šolski center Celje
  • Šolski center Slovenj Gradec
  • Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
  • Tehniški šolski center Maribor
  • Šolski center Velenje
 • Šolski center Nova Gorica:
  • Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
  • Srednja tehniška šola Koper
  • Šolski center Kranj

Opis:
S promocijskimi aktivnostmi želijo udeležence ozavestiti o pomenu izobraževanja – izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi ter h gojenju izobraževanja odraslih kot vrednote. Predstaviti želijo izobraževalno ponudbo, jih informirati in obveščati o novostih. To bodo dosegli z oglaševanjem v medijih, z izdelavo gradiv in publikacij, predstavitvijo dejavnosti šol prek različnih medijev in s sodelovanje na različnih lokalnih prireditvah, sejmih in drugih javnih prireditvah.

Animacijske aktivnosti spodbujajo odrasle, da se vključijo v izobraževanje, ga nadaljujejo, se prekvalificirajo ali zaključijo obveznosti. Organizirajo se v sodelovanju z deležniki iz statistične regije z namenom krepitve partnerskih odnosov.

Učna pomoč je namenjena dodatni razlagi in utrjevanju učne snovi, seznanjanju udeležencev z učnimi strategijami in tehnikami učenja.

Vse aktivnosti so prilagojene ciljni skupini – odraslim, ki so nižje izobraženi in starejši od 45 let.

Pričakovani kazalniki:
KRVS:

 • 58 promocijskih dogodkov,
 • 58 animacijskih dogodkov,
 • 4.172 vključenih v učno pomoč (po statističnih regijah: podravska: 1068, savinjska: 1068, pomurska: 472, jugovzhodna Slovenija: 472, koroška: 273, posavska: 273, primorsko-notranjska: 273, zasavska: 273).

KRZS:

 • 38 promocijskih dogodkov,
 • 38 animacijskih dogodkov,
 • 2.782 vključenih v učno pomoč (po statističnih regijah: gorenjska: 887, osrednjeslovenska: 1143, goriška: 376, obalno-kraška: 376).

Spletna stran ukrepa:
http://panup.si/ (KRZS) in https://atena-v.si/ (KRVS)

Kontakt:
Lidija Fischinger (T: 01 400 5354, E: lidija.fischinger@gov.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic