Osebna izkaznica ukrepa Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta :
Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022 (DPKU)
(Raising the professional competencies of teachers from 2016 to 2022)

Viri financiranja:
Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 % in sicer

prek Javnega razpisa srednjim poklicnim in strokovnim šolam za sodelovanje v programu »Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016 in 2017« in Javnega razpisa za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol ter višjih strokovnih šol v programu dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10 – Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba 10.2 – Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja na potrebe trga dela, lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev ter okrepljeni in kakovostnejši sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno prek mehanizmov za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter oblikovanjem in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi; specifični cilj 2 – Izboljšanje kompetenc izvajalcev poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Dodeljena sredstva:
3.000.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 5. 2016 do 30. 11. 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:
Nadaljevanje s spodbujanjem in podporo usposabljanja učiteljev strokovnih modulov ter drugih strokovnih delavcev poklicnih in strokovnih šol ter višjih strokovnih šol v podjetjih in jim omogočati osvežitev njihovih obstoječih in pridobitev novih znanj, spretnosti in kompetenc ter s tem prispevati k dvigu kakovosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Program se izvaja v obliki krožnega zaposlovanja, kar pomeni usposabljanje učitelja oziroma strokovnega delavca pri delodajalcu in njegovo ustrezno nadomeščanje v šoli.

Cilj:
Izboljšanje kompetenc za izvajanje pedagoškega procesa, predvsem pa povezovanje učne snovi s primeri iz prakse. Novo prisvojeno znanje prispeva k dvigu učiteljeve poklicne usposobljenosti in je tesno povezano z njegovim posredovanjem na dijaka.

Ciljna skupina:
Učitelji oz. strokovni sodelavci srednjih poklicnih in strokovnih šol ter predavatelji viških strokovnih šol.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja strokovnjaka s strani gostiteljskega delodajalca ali brezposelne osebe, ki v šoli v sklopu krožnega zaposlovanja nadomešča učitelja oziroma strokovnega delavca, ko se le ta udeležuje usposabljanja pri delodajalcu.

Upravičenci:

  • javni zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja v RS in so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019 izvajajo redno izobraževanje za pridobitev srednje poklicne;
  • javni zavodi, ki so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter v šolskem letu 2017/2018 oz. 2018/2019 izvajajo redno in izredno izobraževanje za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Vodja projekta:
Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32U, Ljubljana

Viri:
http://www.cpi.si/mednarodno-sodelovanje/ess-mizs.aspx
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/projektno-sodelovanje/ESS/2016-2020/Spletna%20stran_DPKU%20II-2.pdf

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic