Osebna izkaznica ukrepa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022« za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022 (MUNERA 3)
(Implementation of further vocational education and training programs in the years 2018–2022)

Viri financiranja:
sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Dodeljene sredstva:
16.815.893,80 EUR

Obdobje izvajanja:
od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Namen javnega razpisa je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Ciljna skupina:
Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: programi NPIU), in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Upravičenci:
Zavodi, ki izvajajo redno izobraževanje na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ali višjega strokovnega izobraževanja ter so registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Prijavitelj projekta:
Šolski center Nova Gorica

Strokovno koordinatorstvo po področjih:
Operacija se bo izvajala v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Zahodna kohezijska regija:
Področje tehnike: Šolski center Kranj
Področje biotehnike: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Področje storitev: Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Področje višješolskih programov: Biotehniški center Naklo

Vzhodna kohezijska regija:
Področje tehnike: Šolski center Celje
Področje biotehnike : Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Področje storitev: Gimnazija Celje – Center
Področje višješolskih programov: Šolski center Novo mesto

Število konzorcijskih partnerjev: 86

Sodelujoče šole:
ACADEMIA družba za storitve d.o.o.
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o.
Biotehniška šola Rakičan
Biotehniški center Naklo
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana
DOBA EPIS, d.o.o.
Dvojezična srednja šola Lendava
EDC – zavod za strokovno izobraževanje, Kranj
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Novo mesto
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
ERUDIO izobraževalni center
GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o.
Gimnazija Celje – Center
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Gimnazija Ormož
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Izobraževalni center energetskega sistema Višja strokovna šola
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Izobraževalni center Memory, d.o.o.
Izobraževalni center Piramida Maribor
LAMPRET CONSULTING d.o.o. Višja strokovna šola
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Prometna šola Maribor
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Srednja ekonomska šola Maribor
Srednja ekonomsko – poslovna šola Koper
Srednja frizerska šola Ljubljana
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale
Srednja šola Izola
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Srednja šola Zagorje
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Srednja tehniška šola Koper
Srednja trgovska šola Ljubljana
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Celje
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Celje
Šolski center Kranj
Šolski center Krško – Sevnica
Šolski center Ljubljana
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto
Šolski center Postojna
Šolski center Ravne na Koroškem
Šolski center Rogaška Slatina
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenske Konjice – Zreče
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Šolski center Šentjur
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Velenje
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Tehniški šolski center Maribor
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Pričakovani kazalniki:

Uporabljata se dve vrsti kazalnikov, in sicer:

  • programsko specifične kazalnike (določene z besedilom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020):
  1. kazalnik učinka spremlja število udeležencev, vključenih v programe NPIU. Pričakuje se, da bo v izvajanje programov vključenih najmanj 17.640 udeležencev, od tega v KRVS najmanj 10.584 (do 31. 12. 2018 najmanj 4.233 udeležencev), v KRZS pa najmanj 7.056 udeležencev (do 31. 12. 2018 najmanj 2.822 udeležencev).
  2. kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program NPIU. Pričakuje se, da bo program uspešno zaključilo najmanj 85 odstotkov od vseh vključenih udeležencev. Pri izračunu deleža udeležencev, ki uspešno zaključijo program, se upošteva število izdanih potrdil o usposabljanju, maturitetnih spričeval na ravni srednjega strokovnega izobraževanja oziroma diplom za pridobljeno izobrazbo na višješolski ravni, v primerjavi z vsemi vključenimi udeleženci.
  • skupne kazalnike (določene z Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo (EU) št. 1304/2013):
  1. skupni kazalniki učinka spremljajo značilnosti oseb (npr. starost, spol, dosežena izobrazba, status na trgu dela). Podatki se pridobijo z izpolnitvijo vprašalnika hkrati ob vključitvi udeležencev v program.
  2. skupni kazalniki rezultata spremljajo statusne spremembe, ki so opredeljene v Seznamu kazalnikov, ki je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 9), po uspešno zaključenem programu, in sicer:
    1. takojšnji kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa;
    2. dolgoročni kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Kontakt:
Šolski center Nova Gorica
Medpodjetniški izobraževalni center – MIC
Adrijana Hodak, vodja projekta
(T: 05 62 05 735, E: adrijana.hodak@scng.si) 

Viri:
http://mizs.arhiv-spletisc.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/ss/ESS_javni_razpisi_2014-2020/JR_NPIU/1_JR_NPIU_Besedilo_JR_31_5_2018_P.pdf
http://www.munera3.si/o-projektu

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic