Krovni cilj načrtovanih dejavnosti projekta EPUO je ozaveščanje o Priporočilu Sveta EU Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle ter podpora njeni sistematični implementaciji. Dejavnosti četrte faze nacionalne koordinacije uresničevanja EPUO v Sloveniji so po eni strani izhajale iz dosežkov predhodnih faz, po drugi strani pa so se povezovale z najbolj aktualnim dogajanjem v politiki in stroki IO.

Ukvarjali smo se torej s spodbujanjem vključevanja nizko izobraženih/kvalificiranih odraslih v IO oziroma VŽU ter zagotavljanjem višjih ravni spretnosti (izobraževalno prikrajšanim) odraslim.

Specifični cilji projekta so:

  • ozaveščati ključne deležnike o obstoječih nacionalnih ukrepih na področju izobraževanja in zaposlovanja, ki so že usklajeni z omenjenim Priporočilom;
  • zagotoviti strokovne podlage in priložnosti za premislek in interakcijo teh deležnikov, zato da bodo lahko vplivali na nadaljnjo skladno implementacijo Priporočila;
  • izpostaviti primere dobre prakse ter zgledne posameznike in jih vpreči v motivacijske dejavnosti, namenjene spodbujanju večje udeležbe končnih uporabnikov/učečih se v vseživljenjskem učenju, omogočanju njihovega samouresničevanja ter soustvarjanju boljše družbe in gospodarstva.

Pri organizaciji posvetovalnih dogodkov in dveh konferenc smo se povezali z drugimi resorji (zaposlovanjem, socialnimi zadevami, gospodarstvom) ter združenji in agencijami, povezanimi s projekti izobraževanja odraslih in s sredstvi ESS , saj so njihovi pogledi za analizo stanja in oblikovanje spoznanj ter nadaljnjih ukrepov izjemno pomembni.

Najširšo javnost smo ozaveščali z video in avdio posnetki zglednih primerov opredelitve obstoječih znanj in spretnosti, zagotavljanja prilagojene, prožne in kakovostne ponudbe učnih programov, ugotavljanja in priznavanja pridobljenih znanj in spretnosti, ‘outreach’ in svetovalne dejavnosti ter promocije izobraževanja odraslih. Objavili smo jih na e-portalu Poti izpolnjevanja, ki je del spletne strani EPUO. Tu je objavljena tudi končna različica podobe Poti izpopolnjevanja (logotip in tipični simboli), ki bodo dosledno uporabljeni v vseh gradivih za informiranje in ozaveščanje.
V svoje dejavnosti vključujemo deležnike s področja izobraževanja in usposabljanja (nosilce politike, strokovnjake, izvajalce izobraževanja odraslih ter učeče se), zaposlovanja in socialnih zadev ter drugih resorjev.

Med učečimi se izpostavljamo odrasle z nizko izobrazbo/kvalifikacijami oziroma spretnostmi. Klasične načine doseganja teh skupin prebivalstva (npr. osebne stike, lokalne radio in TV-objave) smo v tem obdobju povezali z inovativnimi pristopi, podprtimi z IKT (e-portal).
Za cilj smo si postavili večjo ozaveščenost deležnikov iz sveta politike in stroke o obstoječih in potencialnih pristopih k implementaciji Priporočila Poti izpopolnjevanja.
Sproti smo nadgrajevali angleško in slovensko spletno stran EPUO. Domačo in mednarodno javnost smo o dogodkih, programih in napredku redno obveščali v e-Novičkah ACS in njihovi angleški različici SIAE Newsletter. Za večjo ozaveščenost najširše javnosti smo uporabili spletna družbena omrežja (FB, Twitter).

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

%d bloggers like this: