Osebna izkaznica primera dobre prakse, vezanega na razpis TPK 2016–2019, za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv primera:
Adria Mobil d. o. o. in RIC Novo mesto v projektih Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 (Financing of the implementation of programs for acquiring key competences and vocational skills 2016-2019) in Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene Osrednja JV regija 2016–2022 (Financing of information and guidance activities and validation and recognition of non-formally acquired knowledge from 2016 to 2022)

Širši okvir:
Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)
Javni razpis za financiranje dejavnosti Informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 (DIS 2016–2022)

Časovni okvir:
avgust 2016 – marec 2019

Financerji:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)
 • Mestna občina Novo mesto (neupravičeni stroški projekta)

Kohezijska regija:
vzhodna Slovenija – KRVS

Nosilec konzorcija:
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje)

Konzorcijski partnerji:

 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto)
 • GRM Novo mesto – Center biotehnike in turizma
 • Šolski center Novo mesto

Partnerji v projektu in njihova vloga:
RIC Novo mesto:

 • predstavitev projekta svetovanja in izobraževanja za dvig kompetence in konkretne ponudbe,
 • usklajevanje s potrebami podjetja in zaposlenih med kadrovsko službo ter vodji oddelkov Adria Mobil in organizatorji izobraževanja RIC Novo mesto,
 • usklajevanje terminov in lokacije izvedb svetovanja in izobraževanja
 • izbor ustrezne vsebine izobraževanje (vaje in primeri so iz prakse podjetja),
 • spremljanje napredka udeležencev med ali po zaključenem programu izobraževanja, poročanje kadrovski službi in usklajevanje preostale vsebine programa ali dodatnih delavnic glede na potrebe delovnega procesa,
 • spodbujanje takojšnje uporabe v praksi, ugotavljanje napredka v znanju, utrjevanje in/ali nadgradnja posameznih vsebin, možnost uporabe gradiv v spletni učilnici,
 • individualno svetovanje zaposlenim.

Adria Mobil:

 • predstavitev potreb podjetja (manjše skupine, izvedba delavnic znotraj delovnega časa in v prostorih delodajalca ipd.),
 • predstavitev želja zaposlenih po izobraževanju in razvoju kariere,
 • motiviranje zaposlenih za vključitev v programe za dvig kompetenc, s poudarkom na dvigu digitalnih kompetenc,
 • predstavitev vsebin programa izobraževanja, prilagojenih potrebam zaposlenih,
 • spremljanje razvoja digitalne kompetence zaposlenega in načrtovanje nadaljnjih korakov.

Udeleženci:
Vključeni udeleženci/zaposleni iz Adria Mobil imajo večinoma srednjo izobrazbo, manj kot polovica je starejših od 45 let.

Namen:
Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj(i):
Izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2, 3) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Motiviranje in spodbujanje zaposlenih za izobraževanje in usposabljanje.

Opis:
Podjetje Adria Mobil d. o. o. je eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic in avtodomov. Za doseganje visokih strateških ciljev podjetja posvečajo izjemno veliko pozornosti usposabljanju zaposlenih. Zaradi sprememb v poslovanju imajo zaposleni, še posebej v sektorju nabava, potrebo po dodatnem usposabljanju. RIC Novo mesto je v sodelovanju s podjetjem prilagodil izvedbo programa Uporaba Excela v vsakdanjem življenju zahtevam delovnih mest zaposlenih v Adria Mobil d.o.o.. Dober primer sodelovanja pri usposabljanju zaposlenih v sektorju Nabava so prenesli tudi na ostale sektorje v podjetju z njim prilagojenimi programi usposabljanja.
Za potrebe podjetja so oblikovali drugačen pristop za zagotavljanje prenosa novega znanja v prakso z modelom ugotavljanja napredka v znanju v povezavi s svetovalkami za zaposlene (projekt DIS 2016-2022):

 • Prvi model: V obdobju pol leta do 1 leta po zaključku programa udeležence skupaj s podjetjem povabijo na testiranje z namenom ugotoviti, koliko znanja so v programu osvojili in kje so še primanjkljaji. Naloge so usklajene z zahtevami delovnega mesta udeležencev. Za vsakega udeleženca pripravijo svetovalke skupaj z IKT strokovnjakom povratno informacijo o njegovih močnih in šibkih področjih. Na dodatni delavnici je celotni skupini podana povratna informacija o dosežkih ter ponovna razlaga vsebin, pri katerih je bilo največ primanjkljajev. Po potrebi je bilo organiziranih več dodatnih delavnic za odpravljanje vrzeli v znanju.
 • Drugi model: Je kombinacija storitev v projektih TPK in Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene. Po 40 urah izvajanja program TPK prekinejo z namenom izvedbe testiranja, da ugotovijo, koliko so udeleženci napredovali v znanju. Naloge so usklajene z zahtevami delovnega mesta udeležencev. Za vsakega udeleženca pripravijo svetovalke skupaj z IKT strokovnjakom povratno informacijo o njegovih močnih in šibkih področjih. Na dodatni/nadaljevalni delavnici je celotni skupini podana povratna informacija o dosežkih ter ponovna razlaga vsebin, pri katerih je bilo največ napak/primanjkljajev. Po potrebi se organizirajo eno ali dve delavnici (izven projekta TPK) za odpravljanje vrzeli v znanju. Glede na rezultate ugotavljanja znanja v dogovoru s podjetjem zadnjih 10 ur namenijo utrjevanju že predstavljenih vsebin na primerih iz delovnega procesa udeležencev oz. novim vsebinam, ki jih pri delu potrebujejo.

Priprava povratne informacije posameznim udeležencem in podjetju:
Stanje razvitosti kompetenc predstavijo podjetju v obeh opisanih primerih v posebnem poročilu za celotno skupino. Konkretna povratna informacija je podana tudi vsakemu udeležencu. V primeru, ko podjetje želi povratno informacijo o dosežkih posameznih udeležencev, jo posredujejo, če udeleženci s tem soglašajo (podpišejo soglasja).
Dodana vrednost izvajanja svetovanja in izobraževanja/usposabljanja po predstavljenih dveh modelih je:

 • priprava programov izobraževanja/usposabljanja v skladu s potrebami podjejta in konkretnih udeležencev v skupini,
 • takojšnja ocena uporabe novo pridobljenega znanja pri delu,- krepitev uporabe le-tega in nadgradnja v primeru ugotovljenih primanjkljajev,
 • individualiziran pristop (svetovanja in izobraževanja) udeležence zelo motivira in spodbuja k nadgradnji lastnih kompetenc skozi odraz uporabe le teh v praksi,
 • podjetje prepozna/ozavesti takojšnji učinek novega znanja pri delu in s tem se krepi zaupanje delodajalca v dodatno usposabljanje zaposlenih in v dvig kompetenc.

Dosežki:
Do decembra 2018 so bili izvedeni:

 • 4 programi usposabljanja zaposlenih s področja razvijanja digitalne kompetence, in sicer poglabljanje znanja za delo z Excelom.
 • V programe je bilo vključenih 44 zaposlenih, od tega je bilo 41 % starejših od 45 let.
 • Večja učinkovitost vključenih zaposlenih pri delu.
 • Višja motivacija vključenih zaposlenih za izobraževanje.
 • Vpliv na rast vključenosti zaposlenih v VŽU.

Spletna stran:
http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/tpk/

Promocija primera dobre prakse:
Predstavitev na zaključni konferenci Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, Brdo pri Kranju, 15. februar 2019
Predstavitve na strokovnih in promocijskih dogodkih v regiji.

Kontakt:
Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto (T: 07 39345 65, 041 555 870, E: marjeta.gaspersic@ric-nm.si)
Simona Pavlin, RIC Novo mesto (T: 05 90757 11, E: simona.pavlin@ric-nm.si)
Uroš Zupančič, Adria Mobil, Novo mesto

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

Slikovno gradivo:

Obe fotografiji s predstavitve primera dobre prakse sodelovanja med RIC Novo mesto in Adria Mobil d.o.o. na zaključni konferenci Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, Brdo pri Kranju, 15. februar 2019

Vse tri fotografije strokovnega dogodka Izzivi uspešnosti, profitabilnosti in prihodnosti podjetij v RIC-u, Novo mesto, 28. september 2019

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic