Osebna izkaznica ukrepa Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
​Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016–2019
(Financing of the implementation of programs for acquiring key competences and vocational skills from 2016 to 2019)

Vira financiranja

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 (TPK 2016–2019)
via public tender for the implementation of programs for acquiring key competences and vocational skills 2016-2019

Dodeljena sredstva: 
11.245.740,85 EUR

Obdobje izvajanja:
17. 6. 2016 do 31.  3. 2019

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:

 • povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU),
 • izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi

Cilj(i):
Izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Ciljna skupina:

Zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.Za posamezne razpisane javno veljavne programe so cilje skupine določene posebej:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU):

 • UŽU Most do izobrazbe (UŽU MI): manj izobraženi zaposleni, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati formalno izobraževanje,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto (UŽU MDM): zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih delih, na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije ter tisti, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo,
 • UŽU Moj korak (UŽU MK): osebe s posebnimi potrebami oziroma osebe, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in socialne vključenosti, za bolj samostojno in bolj kakovostno življenje pa potrebujejo tudi boljše obvladovanje temeljnih spretnosti,
 • UŽU Izzivi podeželja (UŽU IP): manj izobraženi odrasli, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji) ,
 • UŽU Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS): zaposleni starši in stari starši,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem (UŽU Razgibajmo življenje z učenjem): starejši zaposleni odrasli, ki niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje in si zaradi podaljševanja delovne aktivnosti želijo pridobiti znanje in usposobljenost za bolj kakovostno življenje in delo,
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame (UŽU Knjige so zame): manj izobraženi odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe

Slovenščina kot drugi in tuji jezik: govorci slovenščine kot neprvega jezika, ki imajo predznanje slovenščine na različnih ravneh od popolnih začetnikov do izpopolnjevalcev in so dosegli različne stopnje izobrazbe;

Začetna integracija priseljencev (program ZIP): priseljenci (tujci), ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Sloveniji ali so v fazi pridobivanja dovoljenja.;

Računalniška pismenost za odrasle (program RPO): zaposleni, ki računalnika še niso uporabljali oziroma so računalniško pomanjkljivo pismeni in si želijo pridobiti temeljno računalniško znanje za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO): zaposleni, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Predmet razpisa:

 • sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij,
 • svetovanje v procesu izobraževanja

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
11 konzorcijev iz KRVS in 7 konzorcijev iz KRZS

Nosilci konzorcijev:
KRVS (11):

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 • Andragoški zavod, Ljudska univerza Maribor
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • Ljudska univerza Krško
 • Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
 • Ljudska univerza Ptuj
 • MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
 • UPI Ljudska univerza Žalec
 • Zasavska ljudska univerza
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Zavod znanje Postojna

KRZS (7):

 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum
 • Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
 • Ljudska univerza Ajdovščina
 • Ljudska univerza Jesenice
 • Ljudska univerza Koper
 • Ljudska univerza Škofja Loka
 • Posoški razvojni center Tolmin

Partnerji v posameznih konzorcijih:

Opis:
Sofinancirani so naslednji programi:

 • Programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost (programi UŽU)
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev (ZIP)
 • Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO)
 • Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (programi priprav)
 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (program RPO)
 • Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO)

Pričakovani kazalniki:
Programsko specifični kazalniki:

 • v programe po tem JR bo vključenih najmanj 16.938 udeležencev, od tega 10.163 v KRVS in 6.775 v KRZS (od vseh vključenih udeležencev mora biti najmanj 70 % starejših od 45 let),

program bo uspešno zaključilo najmanj 98 % vključenih udeležence.

Povezava na primere dobre prakse:

Kontakt:
Maja Kobal Merkun (T:  01 400 5258, E: maja.kobal-merkun@gov.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
□ Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
 Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic