Osebna izkaznica ukrepa Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv projekta:
Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 (krajše Razvoj kompetenc odraslih)
(Professional support in the field of development of basic adult competencies from 2016 to 2022)

Viri financiranja:
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %, sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 % .

Dodeljena sredstva:
833.375,00 EUR

Obdobje izvajanja:
1.4. 2016 – 31. 3. 2022

Posredniški organ, ki dodeljuje sredstva:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Namen:

  • razvijati strokovne podlage za razvoj temeljnih zmožnosti in pismenosti odraslih in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje,
  • izboljšati zmožnosti, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi,
  • umestiti doslej razvite aktivnosti za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih v nacionalni sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in
  • zagotavljati nadaljnje razvojno in svetovalno delo za izvajanje samoevalvacije v izobraževalnih organizacijah.

Cilj:

  • razviti strokovne podlage, izobraževalni program ter inovativna gradiva, pristope in inštrumente, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti, boljši prilagojenosti potrebam odraslih ter kvalitetnejšemu izvajanju izobraževalnih programov za pridobivanje temeljnih kompetenc nižje izobraženih in manj usposobljenih, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let;
  • pripraviti strokovne podlage za umeščanje samoevalvacije izobraževanja odraslih v nacionalni referenčni okvir za kakovost ter
  • razvoj programa usposabljanja, IKT orodij in novih učnih gradiv, ki pomenijo nadgradnjo dosedanjih dosežkov pri uveljavljanju samoevalvacije v izobraževanje odraslih.

Ciljna skupina:
Odrasli, nižje izobraženi in manj usposobljeni, s posebnim poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.

Pričakovani rezultati:
Končni namen je, da se ranljive odrasle usposobi za odzivanje na potrebe na trgu dela in v zadostni meri opremi s kompetencami, potrebnimi za ustvarjanje delovnih mest.

Spletna stran projekta:
https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/

Povezava na primer dobre prakse:
Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti – SVOS

Kontakt:
Mag. Estera Možina (T: 01 5842 591; E: ester.mozina@acs.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic