Osebna izkaznica ukrepa Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022
(Professional support to information and guidance activities and validation and recognition of non-formally acquired knowledge from 2016 to 2022 )

Širši okvir:
Neposredna potrditev operacije (NPO) Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

Dodeljena sredstva: 
809.000,00 EUR

Obdobje izvajanja:
1. 6. 2016 do 31.  3. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Strokovno prispevati k razvoju informativno svetovalne dejavnosti za odrasle, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšanju kompetenc, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:

Ciljna skupina:
Ciljne skupine v projektu so zaposleni, ki potrebujejo dodatno usposabljanje, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu ter delodajalci.

Predmet:

 • razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov za izvajanje informativno svetovalne dejavnosti – ISIO,
 • strokovno svetovanje izvajalcem,
 • sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki.

Status:
V teku

Kohezijska regija:
Obe

Nosilec NPO:
Andragoški center Slovenije

Partnerji:
Organizacije, ki po Sloveniji izvajajo informativno svetovalno dejavnost (ISIO), izbrane po Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

Opis:
Projekt je nastal kot nadaljevanje aktivnosti na področju informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v preteklem ESS programskem obdobju. V novem programskem obdobju želijo zagotoviti implementacijo rezultatov iz predhodnega obdobja ter se z dejavnostjo osredotočiti na ciljno skupino zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših od 45 let.

Projekt zajema sledeče podaktivnosti:

 • razvoj strokovnih gradiv, programov in novih pristopov,
 • strokovno svetovanjem izvajalcem,
 • sodelovanje s socialnimi partnerji in deležniki.

Z izvajanjem vseh teh podaktivnosti bodo posredno vplivali na večjo udeležbo zaposlenih v izobraževanju in učenju. Razvili bodo nove svetovalne pristope, kot je svetovanje na delovnem mestu, v svetovanje bodo vključili vrednotenje že pridobljenega znanja, ki ga imajo zaposleni, razvijali bodo nova orodja za to delo ter strokovna gradiva kot vodila za izvajalce. Vso strokovno podporo bodo imeli izvajalci dejavnosti svetovanja in vrednotenja, izbrani na Javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Vključevali bodo tudi druge subjekte, ki lahko pomembno prispevajo k učinkovitem svetovalnem delu z zaposlenimi, kot so delodajalci in kadrovske službe, sindikati idr.

Pričakovani kazalniki:
V NPO bodo pripravili

 • 10 strokovnih gradiv,
 • 11 strokovnih in promocijskih dogodkov,
 • novo skupno spletno stran projekta NPO ter izvajalcev JR.

Rezultati projekta so predstavljeni v osebni izkaznici projekta v rubriki Ključni dosežki.

Spletna stran NPO:
https://zaznanje.si/

Povezava na primere dobre prakse:
Nacionalna promocijska kampanja projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022.

Kontakt:
Mag. Tanja Vilič Klenovšek (T: 01 5842 584, E: tanja.vilic.klenovsek@acs.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic