Osebna izkaznica ukrepa financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 za uresničevanje Priporočila Sveta EU Poti izpopolnjevanja

Naziv:
Financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
(Financing of information and guidance activities and validation and recognition of non-formally acquired knowledge from 2016 to 2022)

Vira financiranja:

 • Republika Slovenija (nacionalna sredstva za sofinanciranje kohezijske politike – 20 %)
 • Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (sredstva EU za kohezijsko politiko – 80 %)

prek Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

Dodeljena sredstva: 
9.449.847,41 EUR

Obdobje izvajanja:
10. 6. 2016 do 31.  3. 2022

Posredniški organ:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

Namen:
Povečati oziroma  izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Cilj:
Izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Ciljna skupina:
Zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je izvajanje dejavnosti ISIO.

Status:
Zaključen.

Kohezijska regija:
11 konzorcijev iz KRVS in 4 konzorcijev iz KRZS

Nosilci konzorcijev:

KRVS (11):

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
 • Andragoški zavod, Ljudska univerza Maribor
 • Ljudska univerza Krško
 • Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
 • Ljudska univerza Ptuj
 • MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
 • UPI Ljudska univerza Žalec
 • Zasavska ljudska univerza
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Zavod znanje Postojna

KRZS (7):

 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum
 • Ljudska univerza Jesenice
 • Ljudska univerza Koper
 • Ljudska univerza Nova Gorica

Partnerji v posameznih konzorcijih:

 • Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje in Šolski center Velenje
 • Andragoški zavod, Ljudska univerza Maribor, Zavod Antona Martina Slomška Maribor in Ljudska univerza Slovenska Bistrica
 • Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Cene Štupar – CILJ in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 • Ljudska univerza Jesenice, Ljudska univerza Kranj, Ljudska univerza Škofja Loka, Šolski center Kranj in Biotehnični center Naklo
 • Ljudska univerza Koper in Ljudska univerza Sežana
 • Ljudska univerza Krško (brez partnerjev)
 • Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, Ljudska univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (do 1. 1. 2018)
 • Ljudska univerza Nova Gorica, Ljudska univerza Ajdovščina, Posoški razvojni center       in Šolski center Nova Gorica
 • Ljudska univerza Ptuj in Ljudska univerza Ormož
 • MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec in Šolski center – Srednja šola Ravne
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto, CIK Trebnje, Šolski center Novo mesto in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
 • UPI Ljudska univerza Žalec, Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo Rogaška Slatina, Ljudska univerza Celje, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče in Šolski center Celje
 • Zasavska ljudska univerza (brez partnerjev)
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Ljudska univerza Kočevje
 • Zavod znanje Postojna (brez partnerjev)

Opis:
Sofinanciranje je izvajanje dejavnosti ISIO, in sicer:

 • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
 • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
 • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

Pričakovani kazalniki:
Programsko specifični kazalniki:

 • v izvajanje dejavnosti ISIO bo vključenih najmanj 20.000 udeležencev, od tega najmanj 12.000 v KRVS in najmanj 8.000 v KRZS,
 • delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja 75 % (v obeh KR).

Uspešno zaključeno svetovanje se izkazuje s številom udeležencev, ki so se po zaključenem svetovanju vključili v: programe za dvig izobrazbene ravni, programe za pridobitev splošnih kompetenc (javno veljavni programi), programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (programi, ki niso javno veljavni), postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij), postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL in drugi).

Spletna stran ukrepa:
https://zaznanje.si/

Povezava na primere dobre prakse:

Kontakt:
Lidija Fischinger (T:  01 400 5354, E: lidija.fischinger@gov.si)

Povezava s Priporočilom Poti izpopolnjevanja:
 Korak 1: Ocenjevanje znanj in spretnosti
□ Korak 2: Prilagojena ponudba učnih možnosti
□ Korak 3: Potrjevanje in priznavanje
 Podpora (outreach/terensko delo, svetovanje in drugo)
 Partnerstva, sodelovanje, koordinacija

© 2019 Andragoški center Slovenije. Vse pravice pridržane. Politika zasebnosti | Pravna obvestila
Urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, oblikovanje: David Fartek, računalniška rešitev: Franci Lajovic