Vključenost in dejavno državljanstvo​
Šesti forum EPUO o prihodnosti izobraževanja odraslih

15. december 2021, spletni dogodek (Zoom)

Vključenost (inkluzija) in dejavno državljanstvo lahko pojmujemo kot dve ločeni problematiki, vendar je treba imeti v mislih njuno tesno prepletenost. Skupno jima je med drugim tudi to, da vseživljenjsko učenje in izobraževanje dokazano prispevata k bolj vključujoči družbi in večji angažiranosti posameznikov v demokratičnih procesih.

Ko govorimo o vključenosti, se pogosto oziramo le na ranljive, t. i. družbeno-ekonomsko marginalizirane ciljne skupine, kot so migranti in pripadniki manjšin, posamezniki brez izobrazbe in/ali dela, mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, na temelju spola ali starosti diskriminirani pa tudi osebe s posebnimi potrebami. Ne gre zgolj za praviloma nizke ravni njihove dosežene izobrazbe ali na druge načine pridobljene spretnosti ter posledično nevarnost revščine. Pomembni so tudi telesno zdravje, čustveno-odnosni vidiki, izločenost in osamljenost ter druge razsežnosti duševnega zdravja. Oblike prikrajšanosti se praviloma nalagajo druga na drugo, prav tako njihove posledice.

V današnjem času, močno pod vplivom epidemije covida-19, se je ranljivost razširila skoraj na vse plasti prebivalstva. Krilatica ‘nikogar pustiti zadaj’ je zato aktualnejša in nujnejša kot kdaj koli poprej. Kliče po multidisciplinarnem, celostnem pristopu k enakopravnejši dostopnosti družbenih dobrin in vključevanju, ki bo temeljila na medsebojnem spoštovanju različnosti. Zato je smiselno vzpostavljati mostove med izobraževanjem, socialnimi zadevami, delom, zdravjem, kulturo in drugimi sektorji javnega življenja.

Prvi del tokratnega foruma EPUO se je ukvarjal z izzivi vključevanja oseb s posebnimi potrebami v izobraževanje odraslih oziroma vseživljenjsko učenje. Andragoški center Slovenije (ACS) se je v ta namen povezal z Andragoškim društvom Slovenije (ADS), ki je izpeljalo raziskavo in pripravilo monografijo o tej temi.

Dejavno državljanstvo ter z njim povezana državljanska vzgoja in izobraževanje sta pojma, prav tako namenjena povečevanju vključenosti ranljivih ciljnih skupin, vendar gre za veliko več kot to. Ključna je graditev demokratične družbe, ki temelji na univerzalnih človeških vrednotah in pravicah, ob hkratnem spoštovanju različnih nacionalnih, političnih, kulturnih, verskih in drugih ozadij. V idealnem primeru gre za sodelovanje slehernega posameznika – t. i. dobrega državljana – pri pravičnem demokratičnem odločanju o zadevah, ki so v skupno dobro vseh in zagotavljajo zdrav, trajnostni in demokratični razvoj posameznika, skupnosti in družbe kot celote.

Pomena dejavnega državljanstva smo se dotaknili že v prejšnjih petih forumih o migracijah in izzivih večkulturnosti, digitalni preobrazbi družbe, zeleni preobrazbi družbe, prihodnosti dela in spretnosti ter starajoči se družbi in medgeneracijskem povezovanju.

Na tokratnem forumu smo spoznali globalni in evropski vidik državljanske vzgoje in izobraževanja, primer udejstvovanja Kulturnega društva Prostorož, neprofitnega urbanističnega studia, ki povezuje ljudi z javnim prostorom in ljudi med sabo preko prostora, ter zgled mlade, doma in v svetu vse bolj prepoznane dejavne državljanke Nike Kovač.

Dogodek je potekal 15. decembra 2021 v spletni izvedbi (Zoom).

Celotni posnetek dogodka (brez prevoda)

Video

 

Predstavitev monografije: Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

Državljanska vzgoja – globalna perspektiva (dr. Katarina Popović)

Ali lahko transformiramo prihodnost? Učenje in izobraževanje odraslih ter demokracija (Gina Ebner)

Primeri odlične prakse: Kulturno društvo Prostorož (Vesna Skubic in Zala Velkavrh)

Državljanska vzgoja – globalna perspektiva (dr. Katarina Popović)

Celotni posnetek dogodka (slovenski prevod)

Gradivo

 • Državljanska vzgoja – globalna perspektiva, dr. Katarina Popović
  Prispevek
 • Ali lahko transformiramo prihodnost? Učenje in izobraževanje odraslih ter demokracija, Gina Ebner
  Prispevek

 

 

Grafična žetev

(Lara Kastelic)​

Program

 

1. del: O vključenosti odraslih s posebnimi potrebami

9.00–10.30

Predstavitev monografije: Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami

Moderatorka: Ida Srebotnik, predsednica ADS, ki je izdajatelj monografije, in sourednica monografije

Avtorice prispevkov:

 • dr. Metka Novak, Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Draga, Kaj je inkluzija?
 • dr. Petra Javrh, Andragoški center Slovenije in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze Ljubljana, Izzivi inkluzije in izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami
 • Maja Povše, sourednica monografije, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut (URI) Soča, Ljubljana, Naši možgani – vir življenja
 • Maja Ogrin, URI Soča, Ljubljana, Osebe s pridobljeno možgansko okvaro ali poškodbo
 • mag. Alenka Zupančič Danko, Svetovalni center za otroke in mladostnike Maribor, Osebe s specifičnimi učnimi težavami in osebe z motnjo pozornosti in/ali s hiperaktivnostjo 
 • dr. Aksinja Kermauner, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, Osebe s slabovidnostjo ali slepoto
 • mag. Petra Rezar, Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljani, Osebe z naglušnostjo ali gluhoto
 • dr. Simona Gerenčer, Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, Združenje Dlan, Osebe z gluhoslepoto
 • Tina Rehberger, Ambulanta za avtizem in razvojne motnje, UKC Ljubljana, Osebe z avtističnimi motnjami
 • dr. Metka Novak, CUDV Draga, Osebe z motnjami v duševnem razvoju
 • dr. Erna Žgur, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Osebe z gibalno oviranostjo
 • dr. Božidar Opara, recenzent monografije, Univerza na Primorskem

Predstavnika oseb s posebnimi potrebami:

 • Špela Sanabor, univ. dipl. bibliotekarka in informatičarka, oseba z gibalno oviranostjo
 • Aleksander Novak, glasbenik, oseba z oviro vida

Razprava

10.30–10.45

Odmor

2. del: O dejavnem državljanstvu

10.45–12.30

Državljanska vzgoja – globalna perspektiva, dr. Katarina Popović, Mednarodni svet za izobraževanje odraslih (International Council for Adult Education – ICAE)

Ali lahko transformiramo prihodnost? Učenje in izobraževanje odraslih ter demokracija, Gina Ebner, Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (European Association for the Education of Adults – EAEA)

Primeri odlične prakse: Kulturno društvo Prostorož, Vesna Skubic in Zala Velkavrh, Prostorož

Fajtamo dalje – aktivno državljanstvo kot zgodba brez konca, Nika Kovač, Inštitut 8. marec

Razprava

Povezovalka foruma: mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

Zagotovljeno je bilo jezikovno in znakovno tolmačenje.

Več informacij: