Ozadje

V Resoluciji Sveta o prenovljenem Evropskem programu za učenje odraslih  – EPUO (2011) je izobraževanju odraslih v Evropi dodeljen vzdevek »najšibkejši člen v verigi vseživljenjskega učenja«. Po drugi strani je področje prepoznano kot eden ključnih potencialov za preseganje krize, blaženje posledic demografskih trendov ter ohranjanje ravnovesja med ekonomističnim in humanističnim razvojem družbe.

EPUO je zasnovan v skladu s krovnima strategijama Evropa 2020 ter Izobraževanje in usposabljanje 2020 in je namenjen aktiviranju omenjenega potenciala. Za uresničevanje EPUO so države članice na pobudo Evropske komisije imenovale nacionalne koordinatorje, ti pa smo zasnovali projekte, ki zadevajo prednostna področja EPUO:

  • izvajanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti; več >>
  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja; več >>
  • spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva; več >>
  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti odraslih in njihovih učnih okolij; več >>
  • izboljšanje zbirke znanja o izobraževanju odraslih in spremljanje področja; več >>

s poudarkom na manj izobraženih in izobraževalno prikrajšanih skupinah prebivalstva.

Pomemben nov impulz je uresničevanje EPUO v letu 2016 dobilo s sprejemom dveh pomembnih dokumentov:

Mreža nacionalnih koordinatorjev  se pod okriljem Evropske komisije redno sestaja in izmenjuje izkušnje z izvajanjem projektov, udeležuje se pomembnih strokovno-političnih dogodkov na evropski ravni in deluje kot posrednik informacij z evropske na nacionalno in lokalno raven ter obratno.

Pregledi raznolikih prizadevanj držav članic so objavljeni v zbornikih za posamezna obdobja:

2012–2014 | 2014–2015 | 2015–2017 | 2017–2019

Po načelu subsidiarnosti, na katerem temelji evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, imajo določila EPUO zgolj značaj priporočil. Vendar pa za Slovenijo velja, da sta politika in strategija izobraževanja odraslih, zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih (ReNPIO) za obdobje 20132020 in posameznih Letnih programih izobraževanja odraslih 2012201320142015201620172018 in 2019, usklajeni s sporočili EPUO.

***

Predhodnik prenovljenega EPUO je bil Akcijski načrt za učenje odraslih: za učenje je vedno pravi čas. Uspešnost njegovega izvajanja so ocenili na zaključni konferenci, marca 2011 v Budimpešti, in v zaključnem poročilu o dosežkih in rezultatih v obdobju 2008-2010.

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: