Ozadje

Potrjen je nov Evropski program za učenje odraslih (nEPUO): Ministri za izobraževanje so na zasedanju Sveta EU, 29. 11. 2021 v Bruslju, sprejeli Resolucijo o nEPUO 2021–2030, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU 14. 12. 2021. S tem so postavljeni formalni temelji za nadaljnje uresničevanje evropske strategije za izobraževanje odraslih. Tokrat jo odlikuje izrazito celostna naravnanost. Predlog nove strategije je pripravila skupina PSEU na MIZŠ, v kateri so delovali tudi predstavniki ACS.

V Resoluciji Sveta o prenovljenem Evropskem programu za učenje odraslih – EPUO (2011) je izobraževanju odraslih v Evropi dodeljen vzdevek »najšibkejši člen v verigi vseživljenjskega učenja«. Po drugi strani je področje prepoznano kot eden ključnih potencialov za preseganje krize, blaženje posledic demografskih trendov ter ohranjanje ravnovesja med ekonomističnim in humanističnim razvojem družbe.

EPUO je zasnovan v skladu s krovnima strategijama Evropa 2020 ter Izobraževanje in usposabljanje 2020 in je namenjen aktiviranju omenjenega potenciala. Za uresničevanje EPUO so države članice na pobudo Evropske komisije imenovale nacionalne koordinatorje, ti pa smo zasnovali projekte, ki zadevajo prednostna področja EPUO:

  • izvajanje vseživljenjskega učenja in mobilnosti; več >>
  • izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja; več >>
  • spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva; več >>
  • spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti odraslih in njihovih učnih okolij; več >>
  • izboljšanje zbirke znanja o izobraževanju odraslih in spremljanje področja; več >>

s poudarkom na manj izobraženih in izobraževalno prikrajšanih skupinah prebivalstva.

Pomemben nov impulz je uresničevanje EPUO v letu 2016 dobilo s sprejemom pomembnega dokumenta: Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (2016/0179 (NLE)).

Mreža nacionalnih koordinatorjev  se pod okriljem Evropske komisije redno sestaja in izmenjuje izkušnje z izvajanjem projektov, udeležuje se pomembnih strokovno-političnih dogodkov na evropski ravni in deluje kot posrednik informacij z evropske na nacionalno in lokalno raven ter obratno.

Pregledi raznolikih prizadevanj držav članic so objavljeni v zbornikih za posamezna obdobja:

2012–2014 | 2014–2015 | 2015–2017 | 2017–201920202021| 2022–2023

Po načelu subsidiarnosti, na katerem temelji evropsko sodelovanje na področju izobraževanja, imajo določila EPUO zgolj značaj priporočil. Vendar pa za Slovenijo velja, da sta politika in strategija izobraževanja odraslih, zapisani v Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih:  ReNPIO) 20132020 in ReNPIO 2022–2030 (od strani 99 dalje tudi v angleškem jeziku) ter posameznih Letnih programih izobraževanja odraslih, usklajeni s sporočili EPUO.

***

Predhodnik prenovljenega EPUO je bil Akcijski načrt za učenje odraslih: za učenje je vedno pravi čas. Uspešnost njegovega izvajanja so ocenili na zaključni konferenci, marca 2011 v Budimpešti, in v zaključnem poročilu o dosežkih in rezultatih v obdobju 2008-2010.

Dogodki

Dosežki

Gradiva

With the support of the Erasmus+ Programme:
 

Co-funded by European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

and the support of:
 

Coordinator:
 

Partner: