Spodbujanje razvoja temeljnih in drugih zmožnosti

Mladi

AZ Maribor ljudska univerza, mladi, 14. junij 2017: Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo – ključna spoznanja:

 • Nujno je bolj poglobljeno povezovanje in medsebojno informiranje različnih organizacij, strokovnih delavcev ipd.;
 • Na podlagi rezultatov ankete PIAAC aktivna raba spretnosti v praksi zvišuje kompetenc: raven spretnosti in pogostost uporabe pisnih praks mladih se medsebojno spodbujata;
 • Kritično opismenjeni mladi znajo oceniti družbeno situacijo, kar je osnova za aktivno udejstvovanje v družbi;
 • Mladi imajo veliko neformalnih znanj, za katere morajo razviti zavedanje o prenosljivosti v nove situacije;
 • Že pri osnovnošolcih je potrebno razbijati stereotipe o poklicih in njihovi povezavi s spolom;
 • Aktivno sodelovanje mladih pri snovanju mladinskih projektov prinaša večjo angažiranost mladih in s tem pridobivanje kompetenc.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

ZIK Črnomelj, mladi, 25. maj 2017: Mladi na poti podjetnosti – ključna spoznanja:

 • Šola daje dobro teoretično znanje, manjkajo uporabna znanja.
 • Mladinsko organiziranje je koristen vir pridobivanja temeljnih kompetenc.
 • Združevanje vseh deležnikov pri pridelavi in predelavi lanu/ konoplje je poslovna in razvojna priložnost Bele krajine.
 • Vzgajamo inovativno generacijo s pomanjkanjem samoiniciativnosti.
 • Skladni regionalni razvoj naj ne bo le črka na papirju.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

LU Kranj, mladi brezposelni, 24. maj 2016: Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih – ključna spoznanja:

 • Povezovanje mladih brezposelnih z delodajalci preko praktičnih delavnic nudi na eni strani delodajalcem možnost, da spoznajo potencialne delavce, na drugi strani pa mladim, da spoznajo podjetniški način razmišljanja delodajalcev.
 • Sodelovanje med podjetji in izobraževalnimi ustanovami omogoča uspešnost in trajnost programov.
 • Mednarodni projekti so priložnost za razvoj novih poklicev.
 • Mlade je potrebno:
  • motivirati za prepoznavanje lastnih kompetenc,
  • bolj vključevati v lokalno skupnost in jim pomagati krepiti socialne kompetence,
  • finančno opismenjevati že v času zgodnjega šolanja,
  • spodbuditi za vključevanje v neformalno izobraževanje,
  • ozaveščati o prednostih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Slovenska Bistrica, mladi, 20. maj 2016: Z mladimi za mlade o participaciji, zaposlovanju in politikah – ključna spoznanja:

 • Potrebno je spodbujati mlade in druge, da se vključujejo v društva, delujejo kot prostovoljci, saj tako pletejo in gradijo svoje socialne mreže, tako, tudi v primeru brezposelnosti tako ne ostanejo izključeni.
 • Mladim je potrebno omogočiti, pa prevzamejo odgovorne in nosilne funkcije v družbenem življenju: krajevne skupnosti, društva, klubi …
 • Mlade je potrebno spodbujati k vključenosti v vseživljenjsko učenje, saj se s tem gradi zavedanje o pomenu in vlogi, pa tudi širini , kaj vse učenje je.
 • Izpolnjeni morajo biti osnovni pogoji za življenje in delo mladih.
 • Aktivno državljanstvo naj bo sinonim za pozitivno spreminjanje družbe.
 • Mlade je potrebno seznaniti, mladi pa naj bodo proaktivni na področjih in možnosti za participacijo.
 • Reševanje stanovanjske problematike mladih je ključno, saj predstavlja skupaj z zaposlitvijo in izobrazbo temelje opolnomočenja mladih. Raznovrstni in inovativni ukrep in projekti so potrebni in primerni.

Dogodek je podrobneje opisan v spletnem dnevniku EPALE.

Video

Vlogi – izjave

Prepis

Od rojstva živim s cerebralno paralizo vendar kljub temu živim polno življenje in imam cilje. Lani sem uspešno diplomirala na Fakulteti za upravo in naredila strokovni izpit iz upravnega postopka. Če se ti kdaj slabo zgodi nikoli ne obupat, zmeraj so kakšne priložnosti, možnosti, ne smeš biti črnogled, vedno moraš gledat vse pozitivno in ne glede na omejitve dosegat svoje cilje.

Prepis

Mladi so tisti del družbe, ki prinaša potencial, ki prinaša novo energijo, so tisto, kar se bo dogajalo v prihodnosti. In izjemno pomembno je, da se pravočasno, aktivno, angažirano vključijo v družbo in začnejo prispevat k njenem razvoju in napredku. In kadar se pojavljajo kakšni zadržki za to, se nam je zdelo pomembno in potrebno, da na to opozorimo.

Prepis

Če to zdaj posplošiva na kompetence, veščine, spretnosti v vsakdanjem življenju, ne smemo sami po sebi predvidevati, da so dobri v IKT-ju, da so dobri z novimi tehnologijami. Morda se jih samo manj bojijo, kot se jih mi malo starejši, ker so z njimi rasli, ker jih bolj poznajo. To pa še ne pomeni, da je njihovo znanje poglobljeno, da je to znanje takšno, da je lahko uporabno v delavnem procesu, in dostikrat ugotavljamo, da so morda tudi te nove tehnologije pripomogle k temu, da jim manjka samozavesti, manjka jim veščin komunikacije na vseh različnih področjih.

Prepis

Ko si mlad je tvoj cel svet, se ti zdi, da ga boš tudi spremenil, če bo treba, in to jutri in kar takoj. In tako tudi mladi pričakujejo, da se bo družba odzvala na njihove potrebe. To so mladi, ki so rasli v družbi obilja, in vsaj velika večina njih imeli vse na razpolago, vse jim je bilo dovoljeno, vse jim je bilo dano, in pričakujejo, da bo tudi v nadaljevanju življenja tako. Se pa bojim, da so to utopične sanje in da slej ko prej bo treba priti tudi z mladimi na realna tla.

Prepis

Predvsem zavedanje, da ranljiva ciljna skupina ni človek z nalepko na čelu, ampak, da je to človek, kot sva jaz in ti, da je to oseba, ki je lahko ranljiva zaradi neke slučajne situacije v kateri se ja znašla, morda je lahko ranljiva zaradi neke situacije v kateri je že celo življenje, pa bo najbrž tam tudi ostala, pravzaprav imamo pred sabo človeka z vso njegovo širino, z vsemi njegovimi vlogami, ki jih v življenju igra, da, zelo verjetno, to dejstvo, da je ranljiv ga determinira na večini teh njegovi delovnih, poklicnih, osebnih in družinskih področjih, in ga je kot takega, kot večplastno osebo, tudi jemat.

Prepis

Vse prevečkrat se dogaja, da mladi niso poučeni, informirani o svojih delavskih pravicah in zdaj, ko je čas prekarnih zaposlitev je to kar ključna informacija za mlade.

Prepis

Tudi sama pri iskanju novih kadrov pri novih zaposlitvah iščem le tisto, ni dovolj samo izobrazba, tista diploma, zanima me predvsem ta drugi del referenc, se pravi: človek je aktiven, bil je vključen v različne organizacije, ima tisto kompetenco samoiniciativnosti, kar pomeni, da tudi potem, ko se vključi v delavno okolje, da bo znal poiskat delo, da bo inovativen, da bo podjeten, da se bo razvijal sam kot posameznik in tudi v nekem delavnem okolju.

Prepis

Mladi najbolj potrebujejo zavedanje samih sebe, da se umestijo kje so, kdo so in da postavijo svoje cilje v smislu kam gredo. Če bi morala našteti temeljne zmožnosti, bi mogoče izpostavila predvsem komunikacijo, ki je pri mladih zelo skrčena na elektronsko komunikacijo, in bi jim ta medosebna komunikacija zelo koristila. Mogoče še medkulturne kompetence, spretnosti, sposobnosti reševanja problemov in izzivov, ker jih bodo morali nenehno reševati in se soočati z novimi izzivi in spremembami.

Več informacij o SD EPUO

Nosilec, kraj in datum

Opis

‘Priložnosti krepitve kompetenc mladih na prehodu med šolo in zaposlitvijo’
Ciljna skupina: mladi
Program >>

ZIK Črnomelj
Črnomelj,
25. maj 2017

‘Mladi na poti podjetnosti’
Ciljna skupina: mladi
Program >>

Ljudska univerza Kranj
Kranj
24. maj 2016

‘Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih’
Ciljna skupina: mladi brezposelni
Program >>

Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
20. maj 2016

‘Z mladimi za mlade o participaciji, zaposlovanju in politikah’
Ciljna skupina: mladi
Program >>

Dogodki

Dosežki

Gradiva

Sofinancira program Evropske unije Erasmus+:

Sofinancira Evropska unija

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.​ Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

in podporo: 

Koordinira: 

Partner: